Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 27 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 86/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

Data ogłoszenia:2008-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 27 POZ 8

Strona 1 z 2
L 27/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 86/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

celów przywozu niektórych rodzajów ptaków innych niż drób.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności art. 10 ust. 3 akapit drugi oraz art. 10 ust. 4 akapit pierwszy tej dyrektywy, uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 18 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Republika Czeska, Niemcy i Hiszpania przeprowadziły przegląd swoich zatwierdzonych miejsc i stacji kwarantanny oraz przesłały Komisji ich zaktualizowany wykaz. Wykaz zatwierdzonych miejsc i stacji kwarantanny określony w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony. W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 318/2007 powinno zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2007 (3) ustanawia warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków innych niż drób do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu. Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 określa wykaz miejsc i stacji kwarantanny zatwierdzonych przez właściwe organy państw członkowskich dla

Artykuł 1 Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 318/2007 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2008 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352). (2) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. Dyrektywa ostanio zmieniona decyzją Komisji 2007/265/WE (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, s. 17). (3) Dz.U. L 84 z 24.3.2007, s. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1278/2007 (Dz.U. L 284 z 30.10.2007, s. 20).

31.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/9

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK V Wykaz zatwierdzonych miejsc i stacji, o których mowa w art. 6 ust. 1

KOD ISO kraju Numer zatwierdzenia miejsca lub stacji kwarantanny

Nazwa kraju

AT AT AT AT AT AT AT AT BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE CY CY CY CY CY CZ CZ CZ DE

AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA BELGIA CYPR CYPR CYPR CYPR CYPR REPUBLIKA CZESKA REPUBLIKA CZESKA REPUBLIKA CZESKA NIEMCY

AT OP Q1 AT-KO-Q1 AT-3-ME-Q1 AT-4-KI-Q1 AT 4 WL Q 1 AT-4-VB-Q1 AT 6 10 Q 1 AT 6 04 Q 1 BE VQ 1003 BE VQ 1010 BE VQ 1011 BE VQ 1012 BE VQ 1013 BE VQ 1016 BE VQ 1017 BE VQ 3001 BE VQ 3008 BE VQ 3014 BE VQ 3015 BE VQ 4009 BE VQ 4017 BE VQ 7015 CB 0011 CB 0012 CB 0061 CB 0013 CB 0031 21750016 21750027 61750009 BB-1

L 27/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 27 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L27 - 21 z 200831.1.2008

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z 15 stycznia 2008 r. dotycząca zmian w dodatkach do załącznika 4

 • Dz. U. L27 - 20 z 200831.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie mianowania dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L27 - 17 z 200831.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2008 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec oraz Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L27 - 12 z 200831.1.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/5/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. dotycząca obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L27 - 3 z 200831.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 85/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania mięsa baraniego i koziego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L27 - 1 z 200831.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 84/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.