Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 272 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 października 2008 r. w sprawie kwalifikowalności wydatków poniesionych przez niektóre państwa członkowskie w 2008 r. na gromadzenie danych wymaganych do celów prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa i zarządzanie nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4013)

Data ogłoszenia:2008-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 272 POZ 11

Strona 1 z 2
14.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/11

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 października 2008 r. w sprawie kwalifikowalności wydatków poniesionych przez niektóre państwa członkowskie w 2008 r. na gromadzenie danych wymaganych do celów prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa i zarządzanie nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4013) (2008/793/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Komisja przeanalizowała programy krajowe państw członkowskich oraz dokonała oceny kwalifikowalności wydatków.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (1), w szczególności jego art. 24 ust. 1,

Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1543/2000 określa podstawy dla minimalnego programu Wspólnoty obejmującego informacje absolutnie niezbędne do doko­ nania ocen naukowych oraz rozszerzonego programu Wspólnoty, który obejmuje, poza informacjami zawar­ tymi w programie minimalnym, informacje mogące się przyczynić do istotnej poprawy ocen naukowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 861/2006 określa warunki, które muszą zostać spełnione, by państwa członkowskie mogły otrzymać wkład finansowy Wspólnoty na wydatki poniesione w związku z krajowymi programami groma­ dzenia danych i zarządzania nimi.

(2)

Programy te należy opracowywać zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. ustanawiającym ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (2) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1639/2001 z dnia 25 lipca 2001 r. ustanawiającym minimalne i rozszerzone programy wspólnotowe w zakresie zbie­ rania danych w sektorze rybołówstwa oraz ustanawia­ jącym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1543/2000 (3).

Artykuł 24 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 861/2006 stanowi, że Komisja ustanawia poziom wkładu finansowego w drodze decyzji. Artykuł 16 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 stanowi, że wspólno­ towe środki finansowe w obszarze gromadzenia podsta­ wowych danych nie mogą przekraczać 50 % kosztów poniesionych przez państwa członkowskie podczas reali­ zacji programu gromadzenia danych i zarządzania nimi. Artykuł 24 ust. 2 przewiduje przyznanie pierwszeństwa działaniom, które są najbardziej odpowiednie do poprawy gromadzenia danych koniecznych dla WPRyb.

(7)

Należy przyznać państwom członkowskim zaliczki w celu ułatwienia realizacji ich programów krajowych. Płatność całego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz programów krajowych odbywa się po zatwier­ dzeniu przez Komisję rocznego sprawozdania technicz­ nego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1639/2001 i jego kosztów powiązanych.

(8) (3)

Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hisz­ pania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Finlandia, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo przedłożyły programy krajowe na 2008 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1543/2000. Państwa te przed­ łożyły również wnioski o wkład finansowy Wspólnoty.

Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finanso­ wania w rozumieniu art. 75 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają­ cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Euro­ pejskich (4). Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(9)

(1) Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 176 z 15.7.2000, s. 1. (3) Dz.U. L 222 z 17.8.2001, s. 53.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 272 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 19 z 200814.10.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/796/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dz. U. L272 - 16 z 200814.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6026) (1)

 • Dz. U. L272 - 15 z 200814.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 października 2008 r. w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na obszarze ICES VIIe (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5657)

 • Dz. U. L272 - 6 z 200814.10.2008

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L272 - 5 z 200814.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L272 - 3 z 200814.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2008 z dnia 13 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L272 - 1 z 200814.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2008 z dnia 13 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L272 - 0 z 200814.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.