Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 272 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 października 2008 r. w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na obszarze ICES VIIe (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5657)

Data ogłoszenia:2008-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 272 POZ 15

14.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 października 2008 r. w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na obszarze ICES VIIe (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5657)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2008/794/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 9 jego załącznika IIC, uwzględniając wnioski przedłożone przez Zjednoczone Króle­ stwo, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

W związku z przedłożonymi danymi oraz zgodnie z metodą obliczeniową przewidzianą w pkt 9.1 Zjedno­ czonemu Królestwu należy przyznać sześć dodatkowych dni na morzu w okresie między dniem 1 lutego 2008 r. a dniem 31 stycznia 2009 r. dla statków posiadających na pokładzie takie włoki ramowe. W celu zachowania jasności niniejsza decyzja uwzględnia całkowitą liczbę dodatkowych dni przyznanych Zjedno­ czonemu Królestwu oraz bierze pod uwagę dwadzieścia dwa dodatkowe dni przyznane poprzednio na mocy decyzji 2006/461/WE (2) i 2007/487/WE w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni połowowych w strefie ICES VIIe (3), ponieważ przedmio­ towe dodatkowe dni są przyznane w 2008 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(5)

Punkt 7 załącznika IIC do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 określa maksymalną liczbę dni na morzu (192), podczas których wspólnotowe statki o długości całkowitej równej lub większej niż 10 metrów, posiada­ jące włoki ramowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm lub sieci statyczne łącznie z pławnicami, drygawicami i sieciami oplątującymi o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 220 mm, mogą przebywać na obszarze ICES VIIe od dnia 1 lutego 2008 r. do dnia 31 stycznia 2009 r. Punkt 9 tego załącznika umożliwia Komisji przyznanie państwom członkowskim dodatkowej liczby dni na morzu, podczas których statek może przebywać na wspomnianym obszarze i posiadać na pokładzie takie włoki ramowe lub sieci statyczne, na podstawie trwałego zaprzestania działalności połowowej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. Zjednoczone Królestwo przedłożyło dane świadczące o tym, że statki, które zakończyły działalność po dniu 1 stycznia 2004 r., poza statkami uwzględnionymi już w poprzednich latach, zmniejszyły o 3,36 % nakład poło­ wowy wykorzystany w 2003 r., będącym okresem odnie­ sienia dla statków obecnych na obszarze i posiadających na pokładzie włoki ramowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Do maksymalnej liczby 192 dni, podczas których statek rybacki pływający pod banderą Zjednoczonego Królestwa i posiadający na pokładzie włoki ramowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm może przebywać na obszarze ICES VIIe, określonej w tabeli I załącznika IIC do rozporządzenia (WE) nr 40/2008, dodaje się 28 dni. Liczbę 192 zmienia się zatem na 220. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 października 2008 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 19 z 23.1.2008, s. 1.

(2) Dz.U. L 180 z 4.7.2006, s. 25. (3) Dz.U. L 182 z 12.7.2007, s. 33.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 272 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 19 z 200814.10.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/796/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dz. U. L272 - 16 z 200814.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6026) (1)

 • Dz. U. L272 - 11 z 200814.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 października 2008 r. w sprawie kwalifikowalności wydatków poniesionych przez niektóre państwa członkowskie w 2008 r. na gromadzenie danych wymaganych do celów prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa i zarządzanie nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4013)

 • Dz. U. L272 - 6 z 200814.10.2008

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L272 - 5 z 200814.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L272 - 3 z 200814.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2008 z dnia 13 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L272 - 1 z 200814.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2008 z dnia 13 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L272 - 0 z 200814.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.