Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 272 POZ 19

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/796/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

Data ogłoszenia:2008-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 272 POZ 19

14.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/19

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/796/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1) w art. 3 dodaje się nową literę w brzmieniu:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 oraz art. 23 ust. 2,

„da) dostarczanie wskazówek politycznych na szczeblu lokalnym szefowi Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia);”;

a także mając na uwadze, co następuje:

2) artykuł 12 otrzymuje brzmienie:

(1)

W dniu 18 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2008/132/WPZiB zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu (1).

„Artykuł 12 Koordynacja

SPUE wspomaga ogólną koordynację polityczną ze 1. strony Unii Europejskiej. Pomaga w zapewnieniu spójnego wykorzystania wszystkich instrumentów Unii Europejskiej na miejscu, aby zrealizować cele polityczne Unii Europejskiej. SPUE koordynuje swoje działania z działaniami prezydencji i Komisji, jak również z działaniami innych SPUE aktywnych w regionie, a zwłaszcza ze SPUE ds. kryzysu w Gruzji. SPUE regularnie przekazuje informacje misjom państw członkow­ skich i przedstawicielstwom Komisji.

(2)

W dniu 15 września 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwa­ cyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (2).

(3)

W dniu 25 września 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/760/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

2. Prezydencja, Komisja i szefowie misji państw człon­ kowskich utrzymują ścisłą współpracę ze SPUE na miejscu i dokładają wszelkich starań, aby wspierać go w wykonywaniu mandatu. SPUE dostarcza wskazówek poli­ tycznych na szczeblu lokalnym szefowi Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia). SPUE i cywilny dowódca operacyjny konsultują się wzajemnie w zależności od potrzeb. SPUE współpracuje również z innymi podmio­ tami międzynarodowymi i regionalnymi obecnymi na miejscu.”.

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2008/132/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 43 z 19.2.2008, s. 30. (2) Dz.U. L 248 z 17.9.2008, s. 26. (3) Dz.U. L 259 z 27.9.2008, s. 16.

Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

L 272/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2008

Artykuł 3 Publikacja Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 13 października 2008 r. W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 272 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 16 z 200814.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6026) (1)

 • Dz. U. L272 - 15 z 200814.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 października 2008 r. w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na obszarze ICES VIIe (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5657)

 • Dz. U. L272 - 11 z 200814.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 października 2008 r. w sprawie kwalifikowalności wydatków poniesionych przez niektóre państwa członkowskie w 2008 r. na gromadzenie danych wymaganych do celów prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa i zarządzanie nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4013)

 • Dz. U. L272 - 6 z 200814.10.2008

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L272 - 5 z 200814.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L272 - 3 z 200814.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2008 z dnia 13 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L272 - 1 z 200814.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2008 z dnia 13 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L272 - 0 z 200814.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.