Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 272 POZ 6

Tytuł:

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 272 POZ 6

Strona 1 z 2
L 272/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2008

PROTOKÓŁ do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, MALTA, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, RUMUNIA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, zwane dalej „państwami członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz

14.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/7

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ, zwane dalej „Wspólnotami”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską, z jednej strony, oraz REPUBLIKA UZBEKISTANU, z drugiej strony, na użytek niniejszego protokołu zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC postanowienia Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji oraz Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (państwami członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, który podpisano w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. i który jest stosowany od dnia 1 stycznia 2007 r., UWZGLĘDNIAJĄC nową sytuację w stosunkach między Republiką Uzbekistanu i Unią Europejską wynikającą z przystąpienia do UE dwóch nowych państw członkowskich, co otwiera nowe możliwości dalszego rozwoju współpracy pomiędzy Republiką Uzbekistanu i Unią Europejską, BIORĄC POD UWAGĘ, że Strony pragną zapewnić osiągnięcie celów i wdrożenie zasad Umowy o partnerstwie i współpracy, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Republika Bułgarii i Rumunia zostają stronami Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami człon­ kowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, podpisanej we Florencji w dniu 21 czerwca 1996 r. (zwanej dalej „Umową”), która weszła w życie w dniu 1 lipca 1999 r., oraz przyjmują i uwzględniają, w taki sam sposób jak inne państwa członkowskie, tekst Umowy, a także teksty wspól­ nych deklaracji, wymian listów i deklaracji Republiki Uzbekis­ tanu załączonych do aktu końcowego podpisanego w tym samym dniu oraz protokołu do Umowy z dnia 30 kwietnia 2004 r., który wszedł w życie w dniu 1 listopada 2005 r.

Artykuł 4 1. Niniejszy protokół wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu złożenia ostatniego dokumentu zatwierdzającego. 2. Do czasu wejścia w życie protokół stosuje się tymczasowo ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r. Artykuł 5 1. Teksty Umowy, jej aktu końcowego i wszystkich załączo­ nych do niego dokumentów, jak również protokołu do umowy z dnia 30 kwietnia 2004 r., zostają sporządzone w językach bułgarskim i rumuńskim. 2. Teksty te zostają dołączone autentyczne z tekstami w innych dzono Umowę, jej akt końcowy menty, jak również protokół do 2004 r. do protokołu i są na równi językach, w których sporzą­ i załączone do niego doku­ umowy z dnia 30 kwietnia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 272 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 19 z 200814.10.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/796/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dz. U. L272 - 16 z 200814.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2008 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6026) (1)

 • Dz. U. L272 - 15 z 200814.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 października 2008 r. w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na obszarze ICES VIIe (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5657)

 • Dz. U. L272 - 11 z 200814.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 października 2008 r. w sprawie kwalifikowalności wydatków poniesionych przez niektóre państwa członkowskie w 2008 r. na gromadzenie danych wymaganych do celów prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa i zarządzanie nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4013)

 • Dz. U. L272 - 5 z 200814.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L272 - 3 z 200814.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2008 z dnia 13 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L272 - 1 z 200814.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2008 z dnia 13 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L272 - 0 z 200814.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.