Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2008-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 3

15.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 998/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2009

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na rok gospodarczy 2009 należy ustalić dla niektórych produktów współczynniki, które powinny być stosowane przez agencje interwencyjne do miesięcznych wartości skupu tych produktów, tak aby agencje te mogły ustalić wysokość amortyzacji. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składo­ wania w magazynach państwowych i księgowania trans­ akcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (2) określa finan­ sowanie, w ramach operacji składowania w magazynach państwowych, amortyzacji produktów składowanych w wyniku skupu interwencyjnego. Załącznik VIII pkt 1, 2 i 3 do rozporządzenia (WE) nr 884/2006 określa tryb obliczania amortyzacji. Wartość procentowa amortyzacji w chwili zakupu produktów rolnych odpowiada najwyżej różnicy między ceną zakupu a przewidywalną ceną zbytu każdego z tych produktów. Wymieniona wartość procentowa ustalana jest dla każdego produktu przed rozpoczęciem roku budżetowego. Ponadto Komisja może ograniczyć amor­ tyzację w momencie zakupu do odsetka wartości procen­ towej amortyzacji, który nie może wynosić mniej niż 70 % całkowitej amortyzacji.

Artykuł 1 W odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku, zakupionych w ramach publicznej interwencji, które zostają umieszczone w składach lub przejęte przez agencje interwen­ cyjne między dniem 1 października 2008 r. a dniem 30 września 2009 r., agencje interwencyjne stosują do wartości produktów zakupionych każdego miesiąca współczynniki amor­ tyzacji wymienione w tym załączniku. Artykuł 2 Kwoty wydatków obliczone przy uwzględnieniu amortyzacji, o której mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, są przeka­ zywane Komisji w ramach deklaracji sporządzanych na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 (3). Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2008 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 35.

(3) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 1.

L 273/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2008

ZAŁĄCZNIK Współczynniki amortyzacji mające zastosowanie do miesięcznych wartości skupu

Produkty Współczynniki

Pszenica zwyczajna chlebowa Jęczmień Kukurydza Alkohol

— — — 0,45

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 18 z 200815.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylająca decyzję Komisji 2008/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6086) (1)

 • Dz. U. L273 - 9 z 200815.10.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L273 - 7 z 200815.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L273 - 5 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2009 EFRG

 • Dz. U. L273 - 1 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L273 - 0 z 200815.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.