Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2009 EFRG

Data ogłoszenia:2008-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 5

15.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 999/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2009 EFRG

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

średnich kosztów odsetek przed zakończeniem roku budżetowego, Komisja ustala stopę procentową dla tego państwa członkowskiego na poziomie jednolitej stopy procentowej ustalonej dla Wspólnoty.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

(4)

W świetle informacji otrzymanych przez Komisję od państw członkowskich należy ustalić stopy procentowe stosowane dla roku budżetowego 2009 EFRG, mając na uwadze powyższe elementy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

(1)

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składo­ wania w magazynach państwowych i księgowania trans­ akcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (2) przewiduje, że koszty finansowe związane z funduszami uruchomio­ nymi przez państwa członkowskie na zakup produktów są obliczane zgodnie z warunkami rozliczeń określonymi w załączniku IV do wspomnianego rozporządzenia na podstawie jednolitej stopy procentowej ustalonej dla całej Wspólnoty.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do kosztów finansowych związanych z funduszami uruchomionymi przez państwa członkowskie na zakup produktów w ramach skupu interwencyjnego, poniesio­ nych w czasie roku budżetowego 2009 Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), stopy procentowe, o których mowa w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia, ustala się następująco:

(2)

Wymieniona stopa procentowa jednolita dla całej Wspól­ noty stanowi średnią terminowych kwartalnych i rocznych stóp EURIBOR, odnotowanych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających przekazanie informacji przez państwa członkowskie przewidziane w pkt I.2 akapit pierwszy załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, obliczanych odpowiednio w wysokości jednej trzeciej i dwóch trzecich. Przedmiotową stopę procentową należy ustalić na początku każdego roku budżetowego Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).

a) 4,1 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej we Francji, w Irlandii i w Republice Czeskiej;

b) 4,3 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej na Słowacji;

c) 4,4 % dla specjalnej stopy w Niderlandach i Szwecji;

(3)

procentowej

stosowanej

Jednakże, jeśli zgłoszona przez dane państwo członkow­ skie stopa procentowa jest niższa od jednolitej stopy procentowej ustalonej dla całej Wspólnoty, dla tego państwa członkowskiego ustala się specjalną stopę procentową zgodnie z załącznikiem IV pkt I.2 akapit drugi do rozporządzenia (WE) nr 884/2006. Ponadto w razie braku zgłoszenia przez państwo członkowskie

d) 4,5 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Grecji;

Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 35.

(1)

e) 5,0 % dla stopy procentowej jednolitej dla Wspólnoty stoso­ wanej w państwach członkowskich, dla których nie ustalono specjalnej stopy procentowej.

L 273/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2008

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 18 z 200815.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylająca decyzję Komisji 2008/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6086) (1)

 • Dz. U. L273 - 9 z 200815.10.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L273 - 7 z 200815.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L273 - 3 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L273 - 1 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L273 - 0 z 200815.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.