Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 276 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1009/2008 z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

Data ogłoszenia:2008-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 276 POZ 1

17.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1009/2008 z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

zdarzeń, w terminie ustalonym przez dane państwo członkowskie, wynoszącym od trzech do siedmiu dni od daty zajścia danego zdarzenia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 68 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 (2) stanowi, że w przypadku płatności z tytułu wołowiny i cielęciny dodatkowe płatności, jakich państwa człon­ kowskie dokonują na rzecz rolników, są przyznawane na warunkach przewidzianych w rozdziale 12 tytułu IV tego rozporządzenia.

Należy jednak jasno określić zakres obowiązku ustano­ wionego w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Fakt, że data narodzin, śmierci lub przewozu zwierzęcia nie została zgłoszona właściwemu organowi w terminie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tiret drugie rozporządze­ nia (WE) nr 1760/2000, nie powinien automatycznie powodować wykluczenia danego zwierzęcia z płatności. Początek okresu przetrzymania zwierzęcia można również uznać za właściwy moment na sprawdzenie, czy dane zwierzę rzeczywiście zostało zidentyfikowane i zarejestrowane w celu przyznania płatności na mocy rozdziału 12 tytułu IV rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić art. 138 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1782/2003.

(2)

Artykuł 138 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stanowi, że aby kwalifikować się do płatności bezpośred­ nich na mocy rozdziału 12 tytułu IV tego rozporządze­ nia, zwierzę musi zostać poddane identyfikacji i rejestracji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającym system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącym etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (3).

(6)

Zakres tej zmiany ogranicza się do ustalenia zasad kwali­ fikowania się do otrzymania płatności. Zmiana nie wpływa na kwestię identyfikowalności zwierząt, ponieważ rolnicy nadal są zobowiązani do przestrzegania wszystkich wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000.

(3)

Artykuł 7 ust. 1 tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 stanowi, że wszyscy hodowcy bydła zobo­ wiązani są do zgłaszania właściwym organom wszelkich przewozów do i z hodowli oraz wszelkich urodzin i śmierci zwierząt z hodowli, wraz z datami tych

(7)

(1) Opinia z dnia 8 lipca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. (3) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1.

Obowiązek ustanowiony w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 powinien mieć zastosowanie do wszystkich płatności dokonywanych na mocy rozdziału 12 tytułu IV tego rozporządzenia. Z uwagi na to, że okresem referencyjnym ustanowionym dla administro­ wania tymi płatnościami jest rok kalendarzowy, zmiana ta powinna mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2008 r., tak aby stosować ją do wszystkich przedmioto­ wych płatności w całym roku kalendarzowym 2008,

L 276/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 dodaje się ustęp w brzmieniu: „Jednak zwierzę zostaje również uznane za kwalifikujące się do objęcia płatnością, jeżeli informacje określone w art. 7 ust. 1 tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 prze­ kazano właściwemu organowi pierwszego dnia okresu prze­

trzymania zwierzęcia, określonego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 144 ust. 2 niniejszego rozporządze­ nia.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 9 października 2008 r. W imieniu Rady

D. BUSSEREAU

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 276 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 50 z 200817.10.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylającej decyzję 2005/432/WE (  Dz.U. L 312 z 30.11.2007)

 • Dz. U. L276 - 32 z 200817.10.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 września 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2008/7)

 • Dz. U. L276 - 29 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1015/2008 z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L276 - 27 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1014/2008 z dnia 16 października 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (České pivo (ChOG), Cebreiro (ChNP))

 • Dz. U. L276 - 25 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1013/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze VIIf i VIIg przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L276 - 23 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim w podrejonach 25–32 (wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L276 - 21 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1011/2008 z dnia 16 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L276 - 3 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1010/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97 oraz częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 2026/97 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1000/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L276 - 0 z 200817.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.