Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 276 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1010/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97 oraz częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 2026/97 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1000/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2008-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 276 POZ 3

Strona 1 z 18
17.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1010/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97 oraz częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 2026/97 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1000/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

decyzją 2002/611/WE (4), przyjęła zobowiązanie cenowe jednego z indyjskich producentów eksportujących: Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd („Kokan”).

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 15, 18 i 19,

W grudniu 2003 r. Kokan poinformował Komisję o zamiarze dobrowolnego wycofania swojego zobowią­ zania. W związku z tym decyzja Komisji w sprawie przy­ jęcia tego zobowiązania została uchylona decyzją Komisji 2004/255/WE (5). W kwietniu 2005 r. na wniosek złożony przez przedsię­ biorstwo Kokan Komisja wszczęła (6) częściowy przegląd okresowy na mocy, odpowiednio, art. 19 rozporządzenia podstawowego oraz art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (7) („podstawowego rozporządzenia antydum­ pingowego”); zakres przeglądu ograniczony był do zbadania możliwości przyjęcia zobowiązania oferowa­ nego przez to przedsiębiorstwo. W następstwie przeprowadzonego dochodzenia, w grudniu 2005 r. decyzją 2006/37/WE (8) Komisja przyjęła zobowiązanie zaoferowane przez Kokan w związku z dochodzeniami w sprawie środków wyrów­ nawczych i antydumpingowych dotyczącymi przywozu kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii. W styczniu 2006 r., w wyniku dochodzenia, o którym mowa wyżej w motywie 6, rozporządzeniem Rady (WE) nr 123/2006 (9) wprowadzono zmiany w roz­ porządzeniu (WE) nr 1338/2002 nakładającym osta­ teczne cło wyrównawcze na przywóz kwasu sulfanilo­ wego pochodzącego z Indii oraz w rozporządzeniu (WE) nr 1339/2002 nakładającym ostateczne cło anty­ dumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pocho­ dzącego m.in. z Indii; zmiany te miały na celu uwzględ­ nienie przyjęcia przez Komisję wspomnianego zobowią­ zania. W następstwie przeglądu zgodnego z przepisami art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 rozporządzeniem (WE) nr 1000/2008 (10) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej oraz z Indii.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L 196 z 25.7.2002, s. 36. L 80 z 18.3.2004, s. 29. C 101 z 27.4.2005, s. 34. L 56 z 6.3.1996, s. 1. L 22 z 26.1.2006, s. 52. L 22 z 26.1.2006, s. 5. L 275 z 16.10.2008, s. 1.

(5)

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

1. PROCEDURA

1.1. Wcześniejsze dochodzenia oraz obowiązujące środki

(1)

W lipcu 2002 r. rozporządzeniem (WE) nr 1338/2002 (2) Rada nałożyła ostateczne cło wyrówna­ wcze („obowiązujące środki”) w wysokości 7,1 % na przywóz kwasu sulfanilowego objętego kodem CN ex 2921 42 10 (kod TARIC 2921 42 10 60) pochodzą­ cego z Indii. Podstawą nałożonych środków było docho­ dzenie antysubsydyjne („pierwotne dochodzenie”) wszczęte na mocy art. 10 rozporządzenia podstawo­ wego.

(7)

(2)

Jednocześnie, rozporządzeniem (WE) nr 1339/2002 (3), Rada nałożyła ostateczne cło wyrównawcze w wysokości 18,3 % na przywóz tego samego produktu pochodzącego z Indii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 276 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 50 z 200817.10.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylającej decyzję 2005/432/WE (  Dz.U. L 312 z 30.11.2007)

 • Dz. U. L276 - 32 z 200817.10.2008

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 września 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2008/7)

 • Dz. U. L276 - 29 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1015/2008 z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L276 - 27 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1014/2008 z dnia 16 października 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (České pivo (ChOG), Cebreiro (ChNP))

 • Dz. U. L276 - 25 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1013/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze VIIf i VIIg przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L276 - 23 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim w podrejonach 25–32 (wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L276 - 21 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1011/2008 z dnia 16 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L276 - 1 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1009/2008 z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L276 - 0 z 200817.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.