Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 276 POZ 32

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 września 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2008/7)

Data ogłoszenia:2008-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 276 POZ 32

Strona 1 z 14
L 276/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

WYTYCZNE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 5 września 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2008/7) (2008/802/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje: Wytyczne EBC/2005/5 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (1) wprowadzają obowiązek zbierania danych o długu publicznym wobec nierezydentów państwa członkowskiego, w podziale na dług publiczny wobec nierezydentów w ramach strefy euro i spoza niej. Umożliwia to zesta­ wienie całkowitego długu publicznego strefy euro wobec nierezydentów strefy euro poprzez konsolidację sald wewnętrznych strefy euro. Nie jest to już konieczne, ponieważ od marca 2008 r., w wyniku wdrożenia systemów zbierania danych o poszczególnych papierach wartościowych, w połączeniu z wykorzystaniem scentra­ lizowanej bazy danych o papierach wartościowych (SBDPW), całkowity dług publiczny strefy euro wobec nierezydentów strefy euro jest podawany do wiadomości publicznej w ramach międzynarodowej pozycji inwesty­ cyjnej strefy euro. Wytyczne EBC/2004/15 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji

(1)

inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (2) określają, jakie dane są wymagane na potrzeby tej statystyki. Ponadto przewidywany dalszy rozwój systemów zbierania danych o poszczególnych papierach wartościowych oraz scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych powinien w odpowiednim czasie pozwolić na opracowanie bardziej szczegółowych danych o zasobach rządowych papierów wartościowych w podziale na państwa i sektory. Zważywszy zatem, że podział na „dług wobec nierezy­ dentów w ramach strefy euro” oraz „dług wobec niere­ zydentów spoza strefy euro” nie jest już potrzebny, pozycje te należy usunąć z załączników I i II do wytycz­ nych EBC/2005/5 w celu zmniejszenia obciążenia spra­ wozdawczego.

(2)

Wyłączenia określone w załączniku IV wygasają z końcem września 2008 r., w związku z czym załącznik IV staje się zbędny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1 W wytycznych EBC/2005/5 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załączniki I i II zastępuje się załącznikami do niniejszych wytycznych. 2) Skreśla się załącznik IV. Artykuł 2 Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 października 2008 r.

(2) Dz.U. L 354 z 30.11.2004, s. 34.

(1) Dz.U. L 109 z 29.4.2005, s. 81.

17.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/33

Artykuł 3 Niniejsze wytyczne stosuje się do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 5 września 2008 r. W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

L 276/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2008

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH Pełne zestawienie danych obejmuje statystykę przychodów i wydatków (tabele 1A, 1B i 1C), statystykę dostosowania deficytu do długu publicznego (tabele 2A i 2B) i statystykę długu publicznego (tabele 3A i 3B).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2008 NR 276 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 50 z 200817.10.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylającej decyzję 2005/432/WE (  Dz.U. L 312 z 30.11.2007)

 • Dz. U. L276 - 29 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1015/2008 z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L276 - 27 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1014/2008 z dnia 16 października 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (České pivo (ChOG), Cebreiro (ChNP))

 • Dz. U. L276 - 25 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1013/2008 z dnia 15 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze VIIf i VIIg przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L276 - 23 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim w podrejonach 25–32 (wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L276 - 21 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1011/2008 z dnia 16 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L276 - 3 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1010/2008 z dnia 13 października 2008 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97 oraz częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 2026/97 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1000/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L276 - 1 z 200817.10.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1009/2008 z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L276 - 0 z 200817.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.