Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 277 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do żywych małży, niektórych produktów rybołówstwa i pracowników pełniących funkcję pomocników przy kontrolach urzędowych w rzeźniach (1)

Data ogłoszenia:2008-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 277 POZ 15

Strona 1 z 3
18.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1021/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do żywych małży, niektórych produktów rybołówstwa i pracowników pełniących funkcję pomocników przy kontrolach urzędowych w rzeźniach

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zakładu został przeszkolony, zgodnie z wymogami właś­ ciwego organu, w ten sam sposób jak pracownicy pomocniczy do wykonywania zadań takich pomoc­ ników.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, W art. 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego środki prze­ jściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (2) przewidziano, że do dnia 31 grudnia 2009 r. szkolenie takie może się ograniczać do zagwa­ rantowania, że pracownicy rzeźni zostaną przeszkoleni w zakresie szczegółowych zadań, do których wykony­ wania posiadają uprawnienia. To ograniczenie nie wpłynęło negatywnie na wymogi w zakresie kontroli urzędowych w odniesieniu do świe­ żego mięsa, przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004. Należy zatem przekształcić środek prze­ jściowy przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 2076/2005 w trwałe rozwiązanie i zezwolić państwom członkowskim na wdrożenie systemu pełnego bądź ogra­ niczonego szkolenia i na ustalanie praktycznych rozwiązań dotyczących tego systemu, w tym procedury egzaminacyjnej. Dlatego należy skreślić art. 14 rozporzą­ dzenia (WE) nr 2076/2005 i odpowiednio zmienić załącznik I sekcję III rozdział III część A do rozporzą­ dzenia (WE) nr 854/2004. W załączniku II rozdział II część A pkt 4 do rozporzą­ dzenia (WE) nr 854/2004 przewidziano, że limit 4 600 E. Coli na 100 g mięsa i płynu międzyskorupowego w przypadku żywych małży z obszarów klasy B nie powinien być przekroczony. W art. 17a rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 wprowadzono, do dnia 31 grudnia 2009 r., tolerancję dla 10 % próbek w przypadku żywych małży pochodzących z tych obszarów. Tolerancja ta nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicz­ nego, pod warunkiem że górny limit 46 000 E. Coli na 100 g mięsa i płynu międzyskorupowego nie zostanie przekroczony w 10 % próbek żywych małży. Należy zatem utrzymać tę tolerancję w sposób trwały. Dlatego należy skreślić art. 17a rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 i odpowiednio zmienić załącznik II rozdział II część A pkt 4 do rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego prze­ znaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 16 i art. 17 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W załączniku I sekcja I rozdział III do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 określono wymogi dotyczące znako­ wania zdrowotnego tusz w przypadku, gdy nie ma podstaw do uznania mięsa za nienadające się do spożycia przez ludzi. Niektóre z tych wymogów spowodowały nieporozumienia w zakresie identyfikacji produktów wytworzonych w obrębie Wspólnoty oraz produktów wytworzonych poza Wspólnotą. Należy zatem sprecy­ zować te przepisy, aby mogły być wykonywane bez przeszkód.

(2)

Aby jednak nie zakłócać handlu produktami, których to dotyczy, należy postanowić, że do dnia 31 grudnia 2009 r. można dokonywać przywozu do Wspólnoty produktów, na które przed dniem 1 listopada 2009 r. naniesiono znak jakości zdrowotnej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 854/2004.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 277 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 38 z 200818.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L277 - 36 z 200818.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii w wykazie krajów trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Wspólnoty żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6024) (1)

 • Dz. U. L277 - 34 z 200818.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. przewidująca wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 w odniesieniu do skutecznego wprowadzenia w życie pewnych konwencji praw człowieka w Sri Lance

 • Dz. U. L277 - 31 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L277 - 30 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2008 z dnia 17 października 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Radicchio di Chioggia (ChOG))

 • Dz. U. L277 - 23 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT

 • Dz. U. L277 - 21 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego przyznanego podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze przywożącym olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L277 - 18 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do dopuszczalnych wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA) (1)

 • Dz. U. L277 - 8 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do znakowania identyfikacyjnego, surowego mleka i przetworów mlecznych, jaj i przetworów jajecznych oraz niektórych produktów rybołówstwa (1)

 • Dz. U. L277 - 7 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L277 - 5 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2008 z dnia 17 października 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L277 - 3 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1017/2008 z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L277 - 1 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1016/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L277 - 0 z 200818.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.