Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 277 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do dopuszczalnych wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA) (1)

Data ogłoszenia:2008-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 277 POZ 18

L 277/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.10.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1022/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do dopuszczalnych wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

produkty te muszą zostać jak najszybciej schłodzone po ich wyładowaniu na ląd oraz być składowane w temperaturze zbliżonej do temperatury topniejącego lodu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 11 ust. 9,

Jednakże w przypadku gdy całe produkty rybołówstwa poddawane obróbce na takich statkach wykorzystywane są bezpośrednio do przygotowywania oleju rybnego do spożycia przez ludzi, surowce można poddawać obróbce bez schłodzenia do 36 godzin po połowie lub załado­ waniu, pod warunkiem że produkty rybołówstwa nadal spełniają kryteria w zakresie świeżości.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Sekcja VIII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 nakłada na podmioty prowadzące przedsię­ biorstwo spożywcze („przedsiębiorstwa sektora spoży­ wczego”) obowiązek przeprowadzania szczególnych kontroli mających na celu zapobieganie wprowadzaniu do obrotu produktów rybołówstwa niezdatnych do spożycia przez ludzi. Kontrole te dotyczą również dopuszczalnych wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA), które nie mogą być przekra­ czane.

Dlatego też należy określić ogólne dopuszczalne wartości N-LZA, których nie należy przekraczać, dla gatunków ryb wykorzystywanych do bezpośredniej produkcji oleju rybnego do spożycia przez ludzi, w przypadkach stoso­ wania opisanego rozwiązania.

(6)

Ze względu na różnice międzygatunkowe wskazane może być również określenie wyższych dopuszczalnych wartości N-LZA dla niektórych gatunków. W oczekiwaniu na harmonizację tych wyższych dopusz­ czalnych wartości N-LZA na poziomie Wspólnoty państwa członkowskie powinny mieć możliwość stoso­ wania narodowych limitów dla niektórych gatunków, pod warunkiem że ryby te nadal spełniają kryteria w zakresie świeżości.

(2)

Rozdział I sekcji II załącznika II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiającego odstępstwa od rozporządze­ nia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (2) ustanawia dopuszczalne wartości N-LZA dla niektórych kategorii produktów rybołówstwa oraz metody analizy, które należy stosować.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2074/2005.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 w przypadku statków, które nie zostały zapro­ jektowane i wyposażone w celu zachowania świeżych produktów rybołówstwa przez ponad 24 godziny,

Artykuł 1 W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia.

Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. (2) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 27.

(1)

18.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/19

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dziesiątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

L 277/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.10.2008

ZAŁĄCZNIK W rozdziale I sekcji II załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nieprzetworzone produkty rybołówstwa uznaje się za niezdatne do spożycia przez ludzi, jeżeli ocena organo­ leptyczna budzi wątpliwości co do świeżości tych produktów, a badania chemiczne wykazują, że następujące poziomy N-LZA zostały przekroczone: a) 25 mg azotu/100 g mięsa w odniesieniu do gatunków określonych w pkt 1 rozdziału II; b) 30 mg azotu/100 g mięsa w odniesieniu do gatunków określonych w pkt 2 rozdziału II; c) 35 mg azotu/100 g mięsa w odniesieniu do gatunków określonych w pkt 3 rozdziału II; d) 60 mg azotu/100 g całych produktów rybołówstwa wykorzystywanych bezpośrednio do przygotowywania oleju rybnego do spożycia przez ludzi, jak określono w akapicie drugim pkt 1 części B rozdziału IV sekcji VIII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004; jeżeli jednak surowiec spełnia wymogi określone w lit. a), b) i c) pkt 1 części B tego rozdziału, w oczekiwaniu na uchwalenie szczegółowego prawodawstwa wspólnotowego państwa członkowskie mogą ustanowić wyższe dopuszczalne wartości dla niektórych gatunków. Metoda odniesienia, którą należy stosować do kontroli wartości N-LZA, obejmuje destylację ekstraktu odbiał­ czonego kwasem nadchlorowym określoną w rozdziale III.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 277 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 38 z 200818.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L277 - 36 z 200818.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii w wykazie krajów trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Wspólnoty żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6024) (1)

 • Dz. U. L277 - 34 z 200818.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. przewidująca wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 w odniesieniu do skutecznego wprowadzenia w życie pewnych konwencji praw człowieka w Sri Lance

 • Dz. U. L277 - 31 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L277 - 30 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2008 z dnia 17 października 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Radicchio di Chioggia (ChOG))

 • Dz. U. L277 - 23 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT

 • Dz. U. L277 - 21 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego przyznanego podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze przywożącym olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L277 - 15 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do żywych małży, niektórych produktów rybołówstwa i pracowników pełniących funkcję pomocników przy kontrolach urzędowych w rzeźniach (1)

 • Dz. U. L277 - 8 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do znakowania identyfikacyjnego, surowego mleka i przetworów mlecznych, jaj i przetworów jajecznych oraz niektórych produktów rybołówstwa (1)

 • Dz. U. L277 - 7 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L277 - 5 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2008 z dnia 17 października 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L277 - 3 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1017/2008 z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L277 - 1 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1016/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L277 - 0 z 200818.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.