Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 277 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT

Data ogłoszenia:2008-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 277 POZ 23

Strona 1 z 3
18.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1024/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Aby zapewnić skuteczność systemu zezwoleń FLEGT, właściwe organy powinny sprawdzać, czy produkty z drewna zgłaszane do dopuszczenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie są objęte zezwoleniem FLEGT. Zezwolenie FLEGT powinno zostać uznane, o ile speł­ nione są określone warunki.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (1), w szczególności jego art. 5 ust. 9,

(5)

Należy zatem określić szczegółowe przepisy dotyczące warunków uznawania zezwoleń FLEGT.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

W planie działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) (2) określono środki mające na celu walkę z problemem nielegalnego wyrębu drewna i związanego z nim handlu. Wspomniany plan działań zawiera propozycję opraco­ wania systemu zezwoleń związanych z egzekwowaniem prawa, zarządzaniem i handlem w dziedzinie leśnictwa (zwanego dalej systemem zezwoleń FLEGT), który ma na celu zapewnienie, aby z krajów będących uczestnikami systemu przywożone było wyłącznie drewno pochodzące z legalnego wyrębu.

Aby zapewnić jednolite traktowanie zezwoleń FLEGT przez organy państw członkowskich, konieczne jest określenie informacji, które należy podawać na zezwole­ niach. Ponadto niezbędne jest określenie znormalizowa­ nego formatu zezwoleń FLEGT, tak by umożliwić ich skuteczną weryfikację.

(7)

(2)

W ramach tego systemu Wspólnota dąży do zawierania dobrowolnych umów o partnerstwie z krajami i organizacjami regionalnymi (kraje partnerskie FLEGT). Produkty z drewna wywożone z krajów partnerskich FLEGT do Wspólnoty należy objąć zezwoleniami FLEGT wystawianymi przez organ wydający zezwolenia w danym kraju. Zezwolenie FLEGT powinno zawierać informacje wykazujące legalne pochodzenie objętych nim produktów z drewna, zgodnie z odpowiednią dobro­ wolną umową o partnerstwie FLEGT.

Wobec dużej konkurencji w międzynarodowym handlu drewnem, przy wdrażaniu systemu zezwoleń FLEGT należy zapewnić, aby procedury dotyczące dopuszczania do swobodnego obrotu produktów objętych zezwole­ niami FLEGT nie prowadziły do zbędnych opóźnień procedur przywozu. Konieczne jest zatem określenie jak najprostszych i jak najbardziej praktycznych procedur weryfikacji i uznawania zezwoleń FLEGT, jednak bez szkody dla wiarygodności systemu.

(8)

(3)

W rozporządzeniu (WE) nr 2173/2005 określono proce­ dury UE dotyczące wdrożenia systemu zezwoleń FLEGT, w tym wymóg, aby przywożone do Wspólnoty produkty z drewna pochodzące z krajów partnerskich FLEGT były objęte zezwoleniem FLEGT.

W ramach agendy lizbońskiej Wspólnota oraz państwa członkowskie zobowiązały się do podniesienia konkuren­ cyjności przedsiębiorstw prowadzących działalność w Europie. Zgodnie z decyzją 2004/387/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie programu interoperacyjnego świadczenia paneuropejskich usług e-administracji dla administracji publicznej, podmiotów gospodarczych i obywateli (IDABC) (3) Komisja oraz państwa członkowskie powinny zapewnić efektywne, skuteczne i interoperacyjne systemy teleinformatyczne do celów wymiany informacji między organami administracji publicznej a obywatelami Wspólnoty.

(1) Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1. (2) COM(2003) 251 wersja ostateczna.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 277 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 38 z 200818.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L277 - 36 z 200818.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii w wykazie krajów trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Wspólnoty żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6024) (1)

 • Dz. U. L277 - 34 z 200818.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. przewidująca wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 w odniesieniu do skutecznego wprowadzenia w życie pewnych konwencji praw człowieka w Sri Lance

 • Dz. U. L277 - 31 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L277 - 30 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2008 z dnia 17 października 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Radicchio di Chioggia (ChOG))

 • Dz. U. L277 - 21 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego przyznanego podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze przywożącym olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L277 - 18 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do dopuszczalnych wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA) (1)

 • Dz. U. L277 - 15 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do żywych małży, niektórych produktów rybołówstwa i pracowników pełniących funkcję pomocników przy kontrolach urzędowych w rzeźniach (1)

 • Dz. U. L277 - 8 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do znakowania identyfikacyjnego, surowego mleka i przetworów mlecznych, jaj i przetworów jajecznych oraz niektórych produktów rybołówstwa (1)

 • Dz. U. L277 - 7 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L277 - 5 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2008 z dnia 17 października 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L277 - 3 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1017/2008 z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L277 - 1 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1016/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L277 - 0 z 200818.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.