Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 277 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. przewidująca wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 w odniesieniu do skutecznego wprowadzenia w życie pewnych konwencji praw człowieka w Sri Lance

Data ogłoszenia:2008-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 277 POZ 34

L 277/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.10.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2008 r. przewidująca wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 w odniesieniu do skutecznego wprowadzenia w życie pewnych konwencji praw człowieka w Sri Lance (2008/803/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

jącego traktowania albo karania oraz Konwencję o prawach dziecka nie są skutecznie wprowadzane w życie.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem ds. Preferencji Ogólnych,

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania oraz Konwencja o prawach dziecka zostały wyszczególnione wśród podstawowych konwencji w dziedzinie praw człowieka w załączniku III, część A rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005, odpowiednio w pkt 1, 5 i 6.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3) (1)

Jak wskazują sprawozdania, oświadczenia i inne infor­ macje Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dostępne Komisji, w tym sprawozdanie przedstawione dnia 27 marca 2006 r. przez specjalnego sprawozdawcę ds. egzekucji pozasądowych, oświadczenie specjalnego doradcy specjalnego przedstawiciela ONZ ds. dzieci i konfliktów zbrojnych z dnia 13 listopada 2006 r. oraz oświadczenie specjalnego sprawozdawcy ds. tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania z dnia 29 października 2007 r., a także w świetle innych powszechnie dostępnych sprawozdań i informacji pochodzących z innych stosownych źródeł, w tym pochodzących od organizacji pozarządowych, przepisy krajowe włączające do prawodawstwa Demok­ ratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki międzynaro­ dowe konwencje w dziedzinie praw człowieka, w szczególności Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniża­

Artykuł 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 980/2005 przewiduje czasowe wycofanie szczególnego rozwiązania motywacyjnego, o którym mowa w rozdziale II sekcja 2 tego rozporządzenia, jeśli ustawodawstwo krajowe włączające konwencje, o których mowa w załączniku III do tego rozporządzenia, chociaż zostało ratyfikowane w celu spełnienia wymogów art. 9 ust. 1 i 2 nie zostało skutecznie wprowadzone w życie.

(4)

Przeanalizowawszy dostarczone jej informacje, Komisja stwierdziła, że stanowią one wystarczające podstawy do wszczęcia dochodzenia mającego na celu ustalenie, czy prawodawstwo Sri Lanki dotyczące uznawania i ochrony podstawowych praw człowieka jest skutecznie wprowa­ dzone w życie. Pozwoli to na ustalenie, czy czasowe wycofanie szczególnego rozwiązania motywacyjnego byłoby uzasadnione.

(5) (1) Dz.U. L 169 z 30.6.2005, s. 1.

Konsultacje z Komitetem ds. Preferencji Ogólnych zostały przeprowadzone w dniu 23 września 2008 r.,

18.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/35

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Komisja wszczyna dochodzenie w celu ustalenia, czy przepisy włączające Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania oraz Konwencję o prawach dziecka do krajowego prawodawstwa Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki są skutecznie wprowadzane w życie.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2008 r. W imieniu Komisji

Catherine ASHTON

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 277 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 38 z 200818.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L277 - 36 z 200818.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii w wykazie krajów trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Wspólnoty żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6024) (1)

 • Dz. U. L277 - 31 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L277 - 30 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2008 z dnia 17 października 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Radicchio di Chioggia (ChOG))

 • Dz. U. L277 - 23 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT

 • Dz. U. L277 - 21 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego przyznanego podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze przywożącym olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L277 - 18 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do dopuszczalnych wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA) (1)

 • Dz. U. L277 - 15 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do żywych małży, niektórych produktów rybołówstwa i pracowników pełniących funkcję pomocników przy kontrolach urzędowych w rzeźniach (1)

 • Dz. U. L277 - 8 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do znakowania identyfikacyjnego, surowego mleka i przetworów mlecznych, jaj i przetworów jajecznych oraz niektórych produktów rybołówstwa (1)

 • Dz. U. L277 - 7 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L277 - 5 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2008 z dnia 17 października 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L277 - 3 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1017/2008 z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L277 - 1 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1016/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L277 - 0 z 200818.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.