Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 277 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do znakowania identyfikacyjnego, surowego mleka i przetworów mlecznych, jaj i przetworów jajecznych oraz niektórych produktów rybołówstwa (1)

Data ogłoszenia:2008-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 277 POZ 8

Strona 1 z 5
L 277/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.10.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1020/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do znakowania identyfikacyjnego, surowego mleka i przetworów mlecznych, jaj i przetworów jajecznych oraz niektórych produktów rybołówstwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(WE) nr 853/2004 określono przepisy dopuszczające stosowanie czystej wody przy obróbce ryb, w szczególności w odniesieniu do obróbki produktów rybołówstwa na pokładzie statków.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 9 i art. 10 ust. 1,

Artykuł 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego środki prze­ jściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozpo­ rządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (3) stanowi, że do dnia 31 grudnia 2009 r. można również używać czystej wody w zakładach położonych na lądzie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Przepisy dotyczące znakowania identyfikacyjnego okre­ ślone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 spowodowały nieporozumienia w zakresie identyfikacji produktów wytworzonych w obrębie Wspólnoty oraz produktów wytworzonych poza Wspól­ notą. Należy zatem sprecyzować te przepisy, aby mogły być wykonywane bez przeszkód. Aby jednak nie zakłócać handlu produktami pochodzenia zwierzęcego, których to dotyczy, należy postanowić, że do dnia 31 grudnia 2009 r. można dokonywać przywozu do Wspólnoty produktów, na które przed dniem 1 listopada 2009 r. naniesiono znak identyfikacyjny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004.

Z naukowego punktu widzenia już dawno dostrzeżono, że stosowanie wody morskiej ma znaczenie technolo­ giczne dla produktów rybołówstwa, ponieważ pomaga zachować nienaruszone ich właściwości organoleptyczne, eliminując ryzyko wystąpienia szoku osmotycznego.

(5)

(2)

Bez uszczerbku dla ogólnej zasady ustanowionej w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, zgodnie z którą podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spoży­ wcze („przedsiębiorstwa sektora spożywczego”) nie mogą stosować, w celu spełnienia wymogów higieny, żadnych substancji poza wodą pitną, w załączniku I część A i w załączniku II rozdział VII do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (2) oraz w rozdziale I część II i w załącz­ niku III sekcja VIII rozdziały III i IV do rozporządzenia

Stosowanie czystej wody morskiej do celów obróbki i mycia produktów rybołówstwa nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego, pod warunkiem że podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze opracowują i wprowadzają procedury kontrolne oparte w szczególności na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), aby zagwaran­ tować, że woda ta odpowiada definicji czystej wody morskiej przedstawionej w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004. Należy zatem skreślić art. 11 rozporządzenia (WE) nr 2076/2005 i przekształcić środek przejściowy, przewidziany w tym rozporządzeniu w odniesieniu do stosowania czystej wody morskiej, w trwałe rozwiązanie. Sekcję VIII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 należy odpowiednio zmienić.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 277 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L277 - 38 z 200818.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L277 - 36 z 200818.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Brazylii, Czarnogóry i Serbii w wykazie krajów trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Wspólnoty żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6024) (1)

 • Dz. U. L277 - 34 z 200818.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. przewidująca wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 w odniesieniu do skutecznego wprowadzenia w życie pewnych konwencji praw człowieka w Sri Lance

 • Dz. U. L277 - 31 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L277 - 30 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2008 z dnia 17 października 2008 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Radicchio di Chioggia (ChOG))

 • Dz. U. L277 - 23 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT

 • Dz. U. L277 - 21 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego przyznanego podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze przywożącym olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L277 - 18 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do dopuszczalnych wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA) (1)

 • Dz. U. L277 - 15 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do żywych małży, niektórych produktów rybołówstwa i pracowników pełniących funkcję pomocników przy kontrolach urzędowych w rzeźniach (1)

 • Dz. U. L277 - 7 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L277 - 5 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2008 z dnia 17 października 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L277 - 3 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1017/2008 z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L277 - 1 z 200818.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1016/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L277 - 0 z 200818.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.