Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 279 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2008 z dnia 20 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 802/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1)

Data ogłoszenia:2008-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 279 POZ 3

Strona 1 z 8
22.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1033/2008 z dnia 20 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 802/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

sowania w formularzach zgłoszeń, w szczególności w formularzu UW dotyczącym uzasadnionego wniosku (formularz UW), w którym podaje się informacje doty­ czące poprzedzających zgłoszenie koncentracji wniosków o odesłanie do właściwych władz państwa członkow­ skiego na mocy art. 4 ust. 4 oraz art. 4 ust. 5 rozporzą­ dzenia (WE) nr 139/2004.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsię­ biorstw (zwane dalej „rozporządzeniem WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”) (1), w szczególności jego art. 23 ust. 1,

Aby zapewnić Komisji możliwość przeprowadzenia właś­ ciwej oceny zobowiązań proponowanych przez zgłasza­ jące strony na mocy art. 6 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 rozpo­ rządzenia (WE) nr 139/2004 i mających na celu zapew­ nienie zgodności koncentracji ze wspólnym rynkiem, od zgłaszających stron wymaga się przekazania dokładnych informacji dotyczących proponowanych zobowiązań, a w szczególności przekazania szczegółowych informacji, jeżeli przedmiotem proponowanych zobowiązań jest zbycie przedsiębiorstwa.

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Koncentracji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 802/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządze­ nia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncen­ tracji przedsiębiorstw (2) zawiera przepisy proceduralne dotyczące zgłaszania i badania koncentracji. W celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej konieczne jest uaktualnienie formularza dotyczącego zgłaszania koncentracji, w którym należy podać określone informacje na podstawie listy wszystkich państw członkowskich.

W celu zapewnienia Komisji, że zobowiązania zostaną wykonane w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób, wydaje się wskazane doprecyzowanie, że zobo­ wiązania mogą zawierać szczegółowe informacje na temat właściwych mechanizmów proponowanych przez strony, w tym wyznaczenie zarządcy, który będzie wspierał Komisję w nadzorowaniu zgodności z podjętymi zobowiązaniami.

(6)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 802/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

W odniesieniu do dokumentów lub oświadczeń składa­ nych w trakcie procedury przez osoby, przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw wydaje się wskazane wyjaś­ nienie, w ramach jakiej procedury takie dokumenty lub oświadczenia można uznać za niepoufne.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 802/2004 wprowadza się następu­ jące zmiany:

(3)

W dniu 8 czerwca 2004 r. Wspólny Komitet EOG przyjął decyzję nr 78/2004 oraz decyzję nr 79/2004. Decyzje te włączyły rozporządzenie (WE) nr 139/2004 do Porozumienia EOG. W celu uwzględnienia tych decyzji oraz ze względu na zasadę przejrzystości, w tym przejrzystości prawnej, należy wprowadzić dosto­

1) w art. 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1. (2) Dz.U. L 133 z 30.4.2004, s. 1.

„4. Jeżeli osoby, przedsiębiorstwa lub związki przedsię­ biorstw nie dopełnią obowiązków określonych w ust. 2 i 3, Komisja może uznać, że dane dokumenty lub oświad­ czenia nie zawierają informacji poufnych.”;

L 279/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 279 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 19 z 200822.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Austrii

 • Dz. U. L279 - 17 z 200822.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2008 z dnia 21 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze VIIa przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L279 - 15 z 200822.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2008 z dnia 21 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L279 - 13 z 200822.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2008 z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 885/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L279 - 1 z 200822.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2008 z dnia 21 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 0 z 200822.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.