Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 280 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) i Protokół 37 do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 280 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 2

Warunki stowarzyszenia państw EFTA zgodnie z art. 101 Porozumienia: Zgodnie z art. 3 decyzji Komisji 2001/527/WE każde państwo EFTA może powołać osobę uczestni­ czącą w posiedzeniach Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych w charakterze obserwatora. 31ca. 32001 D 0528: decyzja Komisji 2001/528/WE z dnia 6 czerwca 2001 r. ustanawiająca Euro­ pejski Komitet Papierów Wartościowych (Dz.U. L 191 z 13.7.2001, s. 45), zmieniona: — 32004 D 0008: decyzją Komisji 2004/8/WE z dnia 5 listopada 2003 r. (Dz.U. L 3 z 7.1.2004, s. 33).

Warunki stowarzyszenia państw EFTA zgodnie z art. 101 Porozumienia: Zgodnie z art. 3 decyzji Komisji 2001/528/WE każde państwo EFTA może powołać osoby uczestni­ czące w posiedzeniach Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych w charakterze obserwatorów.

(1) Dz.U. L 3 z 7.1.2004, s. 36.

L 280/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2008

Komisja Europejska w stosownym czasie powiadamia uczestników o terminach posiedzeń Komitetu i przekazuje im odpowiednią dokumentację.”; 3) po pkt 23d (rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się punkt w brzmieniu: „23e. 32004 D 0005: decyzja Komisji 2004/5/WE z dnia 5 listopada 2003 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (Dz.U. L 3 z 7.1.2004, s. 28). Warunki stowarzyszenia państw EFTA zgodnie z art. 101 Porozumienia: Zgodnie z art. 3 decyzji Komisji 2004/5/WE każde państwo EFTA może powołać osoby uczestniczące w posiedzeniach Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego w charakterze obserwatorów.”; 4) po pkt 13b (dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się punkty w brzmieniu: „13c. 32004 D 0006: decyzja Komisji 2004/6/WE z dnia 5 listopada 2003 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych (Dz.U. L 3 z 7.1.2004, s. 30). Warunki stowarzyszenia państw EFTA zgodnie z art. 101 Porozumienia: Zgodnie z art. 3 decyzji Komisji 2004/6/WE każde państwo EFTA może powołać osoby uczestniczące w posiedzeniach Komitetu Europejskich Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych w charakterze obserwatorów. 13d. 32004 D 0009: decyzja Komisji 2004/9/WE z dnia 5 listopada 2003 r. ustanawiająca Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych (Dz.U. L 3 z 7.1.2004, s. 34). Warunki stowarzyszenia państw EFTA zgodnie z art. 101 Porozumienia: Zgodnie z art. 3 decyzji Komisji 2004/9/WE każde państwo EFTA może powołać osoby uczestniczące w posiedzeniach Europejskiego Komitetu ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych w charakterze obserwatorów. Komisja Europejska w stosownym czasie powiadamia uczestników o terminach posiedzeń Komitetu i przekazuje im odpowiednią dokumentację.”; 5) po pkt 16c (dyrektywa 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się punkt w brzmieniu: „16d. 32004 D 0010: decyzja Komisji 2004/10/WE z dnia 5 listopada 2003 r. ustanawiająca Europejski Komitet Bankowy (Dz.U. L 3 z 7.1.2004, s. 36). Warunki stowarzyszenia państw EFTA zgodnie z art. 101 Porozumienia: Zgodnie z art. 3 decyzji Komisji 2004/10/WE każde państwo EFTA może powołać osoby uczestniczące w posiedzeniach Europejskiego Komitetu Bankowego w charakterze obserwatorów. Komisja Europejska w stosownym czasie powiadamia uczestników o terminach posiedzeń Komitetu i przekazuje im odpowiednią dokumentację.”.

23.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/15

Artykuł 2 Do Protokołu 37 do Porozumienia (zawierającego wykaz określony w art. 101) wprowadza się punkty w brzmieniu:

„21. Komitet Europejskich 2001/527/WE).

Organów

Nadzoru

Papierów

Wartościowych

(decyzja

Komisji

22. Europejski Komitet Papierów Wartościowych (decyzja Komisji 2001/528/WE). 23. Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (decyzja Komisji 2004/5/WE). 24. Komitet Europejskich Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych (decyzja Komisji 2004/6/WE). 25. Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych (decyzja Komisji 2004/9/WE). 26. Europejski Komitet Bankowy (decyzja Komisji 2004/10/WE).”. Artykuł 3 Teksty decyzji 2001/527/WE, 2001/528/WE, 2004/5/WE, 2004/6/WE 2004/7/WE, 2004/8/WE, 2004/9/WE oraz 2004/10/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2008 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

JKW Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 280 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 38 z 200823.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (  Dz.U. L 92 z 3.4.2008)

 • Dz. U. L280 - 36 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L280 - 34 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L280 - 32 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 30 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 29 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 27 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 25 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 23 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 87/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 22 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 20 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 18 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 17 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 16 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 10 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 7 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 5 z 200823.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przywrócenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L280 - 3 z 200823.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2008 z dnia 22 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dz. U. L280 - 1 z 200823.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2008 z dnia 22 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L280 - 0 z 200823.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.