Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 280 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) i Protokół 37 do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 280 POZ 12

Strona 1 z 2
L 280/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2008

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 81/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) i Protokół 37 do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu­ jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98 i 101,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik IX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. (1).

(2)

Protokół 37 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2007 z dnia 26 października 2007 r. (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2001/527/WE z dnia 6 czerwca 2001 r. usta­ nawiającą Komitet Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych (3).

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2001/528/WE z dnia 6 czerwca 2001 r. usta­ nawiającą Europejski Komitet Papierów Wartościowych (4).

(5)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/5/WE z dnia 5 listopada 2003 r. ustana­ wiającą Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (5).

(6)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/6/WE z dnia 5 listopada 2003 r. ustana­ wiającą Komitet Europejskich Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych (6).

(7)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/7/WE z dnia 5 listopada 2003 r. zmie­ niającą decyzję 2001/527/WE ustanawiającą Komitet Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych (7).

(8)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/8/WE z dnia 5 listopada 2003 r. zmie­ niającą decyzję 2001/528/WE ustanawiającą Europejski Komitet Papierów Wartościowych (8).

(9)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/9/WE z dnia 5 listopada 2003 r. ustana­ wiającą Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych (9).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L L 257 z 25.9.2008, s. 100 z 10.4.2008, s. 191 z 13.7.2001, s. 191 z 13.7.2001, s. 3 z 7.1.2004, s. 28. 3 z 7.1.2004, s. 30. 3 z 7.1.2004, s. 32. 3 z 7.1.2004, s. 33. 3 z 7.1.2004, s. 34. 29. 70. 43. 45.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

23.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/13

(10)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/10/WE z dnia 5 listopada 2003 r. usta­ nawiającą Europejski Komitet Bankowy (1).

(11)

Dla dobrego funkcjonowania Porozumienia Protokół 37 do Porozumienia powinien zostać zmie­ niony w celu uwzględnienia w nim Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościo­ wych ustanowionego decyzją 2001/527/WE, Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych usta­ nowionego decyzją 2001/528/WE, Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego ustanowio­ nego decyzją 2004/5/WE, Komitetu Europejskich Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowni­ czych ustanowionego decyzją 2004/6/WE, Europejskiego Komitetu ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych ustanowionego decyzją 2004/9/WE oraz Europejskiego Komitetu Bankowego usta­ nowionego decyzją 2004/10/WE, a załącznik IX powinien zostać zmieniony w celu określenia procedur współdziałania z tymi komitetami,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku IX do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) punkty 31bb (dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), 31c (dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i 31d (dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) otrzymują odpowiednio oznaczenia pkt 31d, 31e i 31ea;

2) po pkt 31bac (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006) dodaje się, co następuje: „(iv) Inne kwestie 31c. 32001 D 0527: decyzja Komisji 2001/527/WE z dnia 6 czerwca 2001 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych (Dz.U. L 191 z 13.7.2001, s. 43), zmieniona: — 32004 D 0007: decyzją Komisji 2004/7/WE z dnia 5 listopada 2003 r. (Dz.U. L 3 z 7.1.2004, s. 32).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 280 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 38 z 200823.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (  Dz.U. L 92 z 3.4.2008)

 • Dz. U. L280 - 36 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L280 - 34 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L280 - 32 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 30 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 29 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 27 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 25 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 23 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 87/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 22 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 20 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 18 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 17 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 16 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 10 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 7 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 5 z 200823.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przywrócenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L280 - 3 z 200823.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2008 z dnia 22 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dz. U. L280 - 1 z 200823.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2008 z dnia 22 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L280 - 0 z 200823.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.