Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 280 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2008 z dnia 22 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

Data ogłoszenia:2008-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 280 POZ 3

23.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1038/2008 z dnia 22 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności jego art. 5 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Szprot jest gatunkiem żyjącym krótko. Dlatego też należy jak najszybciej wdrożyć limity połowowe, w celu uniknięcia opóźnienia, które mogłoby doprowa­ dzić do nadmiernej eksploatacji jego zasobów.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IA do rozporządzenia (WE) nr 40/2008.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

Wstępne limity połowowe dla szprota w wodach WE obszarów ICES IIa i IV zostały ustalone w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 40/2008. Zgodnie z art. 5 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia Komisja może zmienić limity połowowe w świetle informacji naukowych zebranych w pierwszej połowie 2008 r. Biorąc pod uwagę informacje naukowe zebrane w pierwszej połowie 2008 r., limity połowowe dla szprota na przedmiotowych obszarach powinny zostać skorygowane.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia.

(3)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2008 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 19 z 23.1.2008, s. 1.

L 280/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 pozycja dotycząca zasobów szprota w wodach WE obszarów IIa i IV otrzymuje brzmienie:

„Gatunek:

Szprot Sprattus sprattus

Obszar:

Wody WE obszaru IIa oraz IV SPR/2AC4-C

Belgia Dania Niemcy Francja Niderlandy Szwecja Zjednoczone Królestwo WE Norwegia Wyspy Owcze TAC

1 729 136 826 1 729 1 729 1 729 1 330 (1) 5 705 150 777 10 063 (2) 9 160 (3) (4) (5) 170 000

Zapobiegawcze TAC Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Łącznie z dobijakowatymi. (2) Można poławiać wyłącznie w wodach WE obszaru ICES IV. (3) Ilość ta może być poławiana w obszarze ICES IV i obszarze VIa na północ od 56°30′ N. Każdy przyłów błękitka wlicza się do kwoty błękitka ustanowionej dla obszarów ICES VIa, VIb i VII. (4) 1 832 tony można poławiać jako śledzie w połowach przy użyciu sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 32 mm. Po wyczerpaniu kwoty 1 832 ton śledzia zabrania się wszelkich połowów przy użyciu sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 32 mm. 5) Połowy uzyskane w ramach połowów monitorujących, odpowiadające 2 % nakładu wykorzystanego przez państwa członkowskie ( i maksymalnie 2 500 tonom, można poławiać jako dobijakowate.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 280 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 38 z 200823.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (  Dz.U. L 92 z 3.4.2008)

 • Dz. U. L280 - 36 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L280 - 34 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L280 - 32 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 30 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 29 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 27 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 25 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 23 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 87/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 22 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 20 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 18 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 17 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 16 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 12 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) i Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 10 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 7 z 200823.10.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L280 - 5 z 200823.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przywrócenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L280 - 1 z 200823.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2008 z dnia 22 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L280 - 0 z 200823.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.