Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 281 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5894) (1)

Data ogłoszenia:2008-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 281 POZ 16

Strona 1 z 7
L 281/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2008 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5894)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/809/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W związku z tym na mocy art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 Komisja dokonała stosownego powiadomienia państw członkowskich. Dnia 8 listopada 2007 r. informacja ta została również ogłoszona w formie elektronicznej.

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W okresie trzech miesięcy od upublicznienia tej infor­ macji żadna osoba ani państwo członkowskie nie wyra­ ziło zainteresowania przejęciem roli uczestnika w odniesieniu do omawianych substancji i rodzajów produktów.

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu prac, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyre­ ktywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady doty­ czącej wprowadzania do obrotu produktów biobój­ czych (2) ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE.

(5)

Dlatego zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 przedmiotowych substancji i rodzajów produktu nie należy włączać do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

(2)

Istnieje szereg kombinacji substancji i rodzajów produktów, w przypadku których wszyscy uczestnicy wycofali się z uczestnictwa w programie przeglądu albo państwo członkowskie wyznaczone jako sprawozdawca w zakresie oceny nie otrzymało w terminie określonym w art. 9 i art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 kompletnej dokumentacji.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Substancje i rodzaje produktów wymienione w załączniku do niniejszej decyzji nie zostają włączone do załączników I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE.

Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. (2) Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.

(1)

24.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/17

Artykuł 2 Do celów art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 niniejszą decyzję stosuje się od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2008 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

L 281/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2008

ZAŁĄCZNIK Substancje i rodzaje produktów, których nie należy włączać do załącznika I, IA ani IB do Dyrektywy 98/8/WE

Rodzaj produktu

Nazwa

Numer EC

Numer CAS

RMS

Bis[1-cykloheksylo-l,2-di(hydroksy-.kappa.O)diazenio­ mato(2-)]miedź Bis[1-cykloheksylo-l,2-di(hydroksy-.kappa.O)diazenio­ mato(2-)]miedź Bronopol Bronopol Bronopol Bronopol Chlorokrezol Kwas mrówkowy Kwas mrówkowy Kwas benzoesowy Kwas benzoesowy Kwas benzoesowy Propan-2-ol Propan-2-ol Propan-2-ol Kwas salicylowy Propan-1-ol Kwas cytrynowy Kwas cytrynowy Symklozen Chloroksylenol Chloroksylenol Chloroksylenol Chloroksylenol Chloroksylenol Chloroksylenol Dichlorofen Dichlorofen Dichlorofen Dichlorofen Dichlorofen Triklokarban Triklokarban Triklokarban Glioksal Kwas heksa-2,4-dienodiowy/Kwas sorbinowy 200-143-0 200-143-0 200-143-0 200-143-0 200-431-6 200-579-1 200-579-1 200-618-2 200-618-2 200-618-2 200-661-7 200-661-7 200-661-7 200-712-3 200-746-9 201-069-1 201-069-1 201-782-8 201-793-8 201-793-8 201-793-8 201-793-8 201-793-8 201-793-8 202-567-1 202-567-1 202-567-1 202-567-1 202-567-1 202-924-1 202-924-1 202-924-1 203-474-9 203-768-7

312600-89-8 312600-89-8 52-51-7 52-51-7 52-51-7 52-51-7 59-50-7 64-18-6 64-18-6 65-85-0 65-85-0 65-85-0 67-63-0 67-63-0 67-63-0 69-72-7 71-23-8 77-92-9 77-92-9 87-90-1 88-04-0 88-04-0 88-04-0 88-04-0 88-04-0 88-04-0 97-23-4 97-23-4 97-23-4 97-23-4 97-23-4 101-20-2 101-20-2 101-20-2 107-22-2 110-44-1

2 6 1 3 4 13 4 1 13 1 2 6 3 5 6 6 3 2 3 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 6 13 1 2 4 6 1

AT AT ES ES ES ES FR BE BE DE DE DE DE DE DE LT DE BE BE UK BE BE BE BE BE BE IE IE IE IE IE SK SK SK FR DE

24.10.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 281 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 35 z 200824.10.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

 • Dz. U. L281 - 32 z 200824.10.2008

  Decyzja nr 2/2008 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 24 września 2008 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L281 - 30 z 200824.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na drugą połowę roku 2008 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5976)

 • Dz. U. L281 - 14 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L281 - 10 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L281 - 8 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L281 - 7 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L281 - 3 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy dla wywozu wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w Kanadzie (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L281 - 1 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L281 - 0 z 200824.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.