Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 281 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy dla wywozu wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w Kanadzie (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 281 POZ 3

Strona 1 z 2
24.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1041/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy dla wywozu wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w Kanadzie (Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 172 ust. 2 w powiązaniu z art. 4,

Artykuł 1 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady stosowania w odniesieniu do wywozu do Kanady 5 000 ton wołowiny i cielęciny w roku kalendarzowym, pochodzącej ze Wspólnoty, świeżej, schłodzonej lub mrożonej, kwalifikującej się do szczególnego traktowania.

a także mając na uwadze, co następuje: 2. Mięso określone w ust. 1 musi spełniać ustanowione przez Kanadę wymagania dotyczące ochrony zdrowia i pochodzić od zwierząt poddanych ubojowi nie wcześniej niż z dwumiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do wywozowej odprawy celnej.

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2051/96 z dnia 25 października 1996 r. ustanawiające niektóre szczegó­ łowe zasady przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w Kanadzie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 (2) zostało znacząco zmienione (3). W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości należy je więc ujednolicić.

Artykuł 2 Podczas dokonywania wywozowej odprawy celnej wydawane jest na żądanie wnioskującego świadectwo tożsamości określone w art. 3, po przedstawieniu pozwolenia na wywóz wystawio­ nego zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 382/2008 i świadectwa weterynaryjnego wykazującego datę uboju zwie­ rząt, od których pochodzi wywożone mięso.

(2)

Zgodnie z Porozumieniem zawartym na zakończenie negocjacji między Wspólnotą Europejską a Kanadą na mocy art. XXIV:6 GATT, określonego w załączniku IV do decyzji Rady 95/591/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. dotyczącej wniosków z wyników negocjacji z niektórymi państwami trzecimi na mocy art. XXIV:6 GATT i innych związanych z tym kwestii (4) (Stany Zjednoczone i Kanada), subsydia wywozowe do świeżej, chłodzonej lub mrożonej wołowiny i cielęciny przeznaczonej dla Kanady ograniczone są do 5 000 ton rocznie.

Artykuł 3 1. Świadectwo tożsamości jest sporządzane, w co najmniej jednym egzemplarzu, na formularzu odpowiadającym wzorowi zamieszczonemu w załączniku I. Świadectwo drukowane jest w języku angielskim na białym papierze o wymiarach 210 × 297 mm. Każde świadectwo posiada indywidualny numer seryjny nadawany przez urząd celny określony w art. 4.

(3)

Zarządzanie tym porozumieniem powinno być oparte o wnioski o wydanie szczególnych wspólnotowych pozwoleń na wywóz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (wersja przekształ­ cona) (5). Ponadto należy opracować formularz świa­ dectwa tożsamości dla kanadyjskich organów celnych. Niezbędne jest określenie rodzaju tych świadectw tożsa­ mości i procedury ich wykorzystywania.

Dz.U. L 299 z Dz.U. L 274 z Zob. załącznik Dz.U. L 334 z Dz.U. L 115 z 16.11.2007, s. 1. 26.10.1996, s. 18. II. 30.12.1995, s. 25. 29.4.2008, s. 10.

Wywożące państwo członkowskie może wymagać, by wszelkie świadectwa stosowane na jego terytorium były wydrukowane w jednym z jego języków urzędowych, jak również w języku angielskim.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 281 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 35 z 200824.10.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

 • Dz. U. L281 - 32 z 200824.10.2008

  Decyzja nr 2/2008 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 24 września 2008 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L281 - 30 z 200824.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na drugą połowę roku 2008 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5976)

 • Dz. U. L281 - 16 z 200824.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5894) (1)

 • Dz. U. L281 - 14 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L281 - 10 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L281 - 8 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L281 - 7 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L281 - 1 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L281 - 0 z 200824.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.