Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 281 POZ 32

Tytuł:

Decyzja nr 2/2008 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 24 września 2008 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

Data ogłoszenia:2008-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 281 POZ 32

L 281/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2008

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 2/2008 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-SZWAJCARIA z dnia 24 września 2008 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2 (2008/811/WE)

WSPÓLNY KOMITET, (4)

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospo­ darczą, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r., zwaną dalej „Umową”, zmienioną umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, która zmieniła Umowę w zakresie przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych, podpisaną w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r., w szczególności art. 7 Protokołu nr 2 do wymienionej Umowy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ze względu na spodziewaną dalszą niestabilność rynków Strony będą wzajemnie przekazywać sobie informacje dotyczące cen krajowych co dwa miesiące, a w przy­ padku wystąpienia znaczących różnic może nastąpić zmiana niniejszej decyzji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Tabela III i tabela IV lit. b) Protokołu nr 2 zostają zastąpione tabelami w załącznikach I i II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 sierpnia 2008 r.

W celu realizacji postanowień Protokołu nr 2 do Umowy Wspólny Komitet ustala wewnętrzne ceny referencyjne dla Umawiających się Stron. Na rynkach wewnętrznych Umawiających się Stron zmie­ niły się ceny rzeczywiste w odniesieniu do surowców, do których stosuje się środki kompensacji cen. Należy zatem odpowiednio uaktualnić ceny referencyjne oraz kwoty wymienione w tabelach III i IV lit. b) Proto­ kołu nr 2.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2008 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Jacques DE WATTEVILLE

(3)

Przewodniczący

24.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/33

ZAŁĄCZNIK I „TABELA III Krajowe ceny referencyjne w WE i w Szwajcarii

Artykuł 3 ust. 3 Artykuł 4 ust. 1 stosowany po stronie WE. stosowany po stronie Różnica między ceną Szwajcarii. Różnica między ceną referencyjną referencyjną w Szwajcarii i w WE w Szwajcarii i w WE (EUR za 100 kg netto) (CHF za 100 kg netto)

Surowiec rolny

Krajowa cena referen­ cyjna w Szwajcarii (CHF za 100 kg netto)

Krajowa cena referen­ cyjna w WE (CHF za 100 kg netto)

Pszenica zwyczajna Pszenica twarda Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwyczajnej Mleko pełne w proszku Mleko chude w proszku Masło Cukier biały Jaja (1) Ziemniaki świeże Tłuszcz roślinny (2)

63,43 93,28 61,46 48,94 35,16 112,50 678,50 555,19 1 005,04

43,07 92,08 38,33 48,94 35,16 68,75 482,57 388,12 461,82

20,35 1,20 23,15 0,00 0,00 43,75 195,95 167,05 543,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

255,00 42,00 390,00

205,50 23,80 160,00

49,50 18,20 230,00

0,00 0,00 0,00

(1) Uzyskano na podstawie cen ciekłych jaj ptasich, niebędących w skorupkach, pomnożonych przez współczynnik 0,85. (2) Ceny dla tłuszczów roślinnych (dla przemysłu piekarniczego i spożywczego) o zawartości tłuszczu 100%.”.

L 281/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2008

ZAŁĄCZNIK II „TABELA IV b) Kwoty podstawowe dla surowców rolnych uwzględnione przy obliczaniu składników rolnych:

Artykuł 3 ust. 2 stosowany po stronie Szwajcarii Stosowana kwota podstawowa (CHF za 100 kg netto) Artykuł 4 ust. 2 stosowany po stronie WE Stosowana kwota podstawowa (EUR za 100 kg netto)

Surowiec rolny

Pszenica zwyczajna Pszenica twarda Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwyczajnej Mleko pełne w proszku Mleko chude w proszku Masło Cukier biały Jaja Ziemniaki świeże Tłuszcz roślinny

17,00 1,00 20,00 0,00 0,00 37,00 167,00 142,00 462,00 0,00 36,00 15,00 196,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 281 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L281 - 35 z 200824.10.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (  Dz.U. L 32 z 6.2.2008)

 • Dz. U. L281 - 30 z 200824.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na drugą połowę roku 2008 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5976)

 • Dz. U. L281 - 16 z 200824.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5894) (1)

 • Dz. U. L281 - 14 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L281 - 10 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L281 - 8 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L281 - 7 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L281 - 3 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy dla wywozu wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w Kanadzie (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L281 - 1 z 200824.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L281 - 0 z 200824.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.