Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 283 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1055/2008 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów jakości i sprawozdawczości jakościowej w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego

Data ogłoszenia:2008-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 283 POZ 3

28.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1055/2008 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów jakości i sprawozdawczości jakościowej w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzyna­ rodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpo­ średnich (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bilansu Płatniczego powo­ łanego na mocy rozporządzenia (WE) nr 184/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Każde z państw członkowskich składa raz do roku sprawoz­ danie dotyczące jakości opracowane zgodnie z zasadami okreś­ lonymi w załączniku. Artykuł 2 Państwa członkowskie przedstawiają swoje sprawozdania doty­ czące jakości w terminie do dnia 30 listopada każdego roku. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 określa wspólne zasady systematycznego sporządzania wspólnotowej statystyki dotyczącej bilansu płatniczego, międzynarodo­ wego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpo­ średnich. Konieczne jest ustalenie wspólnych standardów jakości, zawartości i częstotliwości sprawozdań dotyczących jakości, czyli raportów jakości zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 184/2005.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 października 2008 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 23.

L 283/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2008

ZAŁĄCZNIK 1. Wprowadzenie Sprawozdanie dotyczące jakości zawiera tak jakościowe, jak i ilościowe wskaźniki jakości. Komisja (Eurostat) przed­ stawia następnie wyliczone w oparciu o przedstawione dane wyniki w formie wskaźników ilościowych dla każdego z państw członkowskich. Państwa członkowskie analizują i omawiają te wyniki w świetle własnych metod groma­ dzenia danych. 2. Harmonogram — Co roku przed końcem października Komisja (Eurostat) przedstawia państwom członkowskim projekty spra­ wozdań dotyczących jakości, częściowo wypełnionych, w szczególności – ilościowymi wskaźnikami i innymi danymi dostępnymi Komisji (Eurostatowi). — Do dnia 30 listopada każdego roku państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) uzupełnione spra­ wozdania dotyczące jakości. 3. Kryteria jakości Za istotne uznano następujące kryteria jakości: terminowość i zakres przekazywanych danych, poprawność meto­ dologiczna, stałość, wiarygodność, spójność i dokładność. „Dokładność”, aczkolwiek teoretycznie istotna, będzie rozpatrywana odrębnie, jako element dodatkowy, odnoszący się do jakości dostarczanych danych. 3.1. Terminowość i zakres danych przekazywanych Komisji (Eurostatowi) To kryterium odnosi się do dotrzymywania terminów przekazywania danych, jak również do dostępności danych w podziale geograficznym, w rozbiciu na pozycje i działania i w ramach okresów odniesienia. 3.2. Poprawność metodologiczna Poprawność metodologiczna odnosi się do zgodności z normami, wytycznymi i wzorami dobrych praktyk uzna­ wanymi na szczeblu międzynarodowym. Kryterium to obejmuje ograniczoną liczbę zmienianych co roku kwestii w dziedzinie metodologii, a dotyczy przede wszystkim zgodności z normami ustalonymi na szczeblu międzynarodowym. Państwa członkowskie opisują również najważniejsze zmiany, jakim uległa ich metodologia w okresie odniesienia, oraz ich wpływ na jakość danych. 3.3. Stałość Stałość odnosi się do zbliżenia wstępnie szacowanej wartości do danych ostatecznych. Stosowanie tego kryterium polega na zbadaniu wielkości dokonanych korekt, ich kierunku oraz zgodności tendencji wypływających z wstępnych i końcowych szacunków. 3.4. Wiarygodność Wiarygodność odnosi się do braku niczym nieusprawiedliwionych zmian. Państwa członkowskie prowadzą ocenę własnych wewnętrznych procedur kontroli (analiza słabych i silnych punktów) i opisują plany ulepszeń. 3.5. Spójność Celem analizy spójności jest zweryfikowanie, czy dostarczone dane są ze sobą zgodne w ramach dostarczonego zbioru danych (spójność wewnętrzna) oraz w porównaniu z innymi odpowiednimi zestawieniami o analogicznym charakterze (spójność zewnętrzna). 3.6. Dokładność Dokładność odnosi się do zbliżenia ostatecznie oszacowanej wartości do danych rzeczywistych. Towarzyszy jej analiza omawiająca najważniejsze trudności napotkane przy poszerzaniu zakresu danych w oparciu o określony zestaw współczynników. Kryterium to uznano za dodatkowy element jakości i nie jest ono brane pod uwagę przy ogólnej ocenie jakości.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 283 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 49 z 200828.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do przywozu niektórych produktów mięsnych z Nowej Kaledonii do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6050) (1)

 • Dz. U. L283 - 46 z 200828.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5987) (1)

 • Dz. U. L283 - 43 z 200828.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2008 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5699) (1)

 • Dz. U. L283 - 36 z 200828.10.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L283 - 34 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2008 z dnia 27 października 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Arroz del Delta del Ebro lub Arròs del Delta de l’Ebre (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 32 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2008 z dnia 27 października 2008 r. cofające rejestrację zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Arroz del Delta del Ebro (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 30 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2008 z dnia 27 października 2008 r. zmieniające dodatek II do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 dotyczący poświadczenia przeglądu zdatności do lotu (Formularz 15a EASA) (1)

 • Dz. U. L283 - 5 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1056/2008 z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzania organizacji i personelu zaangażowanego w takie zadania (1)

 • Dz. U. L283 - 1 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1054/2008 z dnia 27 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 0 z 200828.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.