Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 283 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2008 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5699) (1)

Data ogłoszenia:2008-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 283 POZ 43

28.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/43

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 października 2008 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5699)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/815/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

z dnia 12 czerwca 2007 r. wykonującym rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częs­ tości występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhi­ murium u brojlerów (2).

(4)

Aby osiągnąć ten cel wspólnotowy, państwa członkow­ skie ustanawiają krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus i przedstawiają je Komisji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003. Niektóre państwa programy, które z odpowiednim w zakresie z rozporządzeniem członkowskie przedstawiły takie zostały uznane za zgodne prawodawstwem wspólnotowym weterynarii, w szczególności (WE) nr 2160/2003. krajowe

Celem rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 jest zapew­ nienie podjęcia właściwych i skutecznych środków w zakresie wykrywania i zwalczania salmonelli oraz innych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na wszystkich stosownych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, w szczególności na etapie produkcji pierw­ otnej, w celu ograniczenia ich występowania i zmniejszenia zagrożenia, jakie stanowią one dla zdrowia publicznego. Rozporządzenie to przewiduje ustanowienie celów wspólnotowych dotyczących ograniczenia częstości występowania w pewnych populacjach zwierząt chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwór­ czych wymienionych w załączniku I do wspomnianego rozporządzenia. Wspólnotowy cel ograniczenia częstości występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u brojlerów na poziomie produkcji pierwotnej został ustalony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 646/2007

(5)

(6)

Należy zatem zatwierdzić wspomniane programy zwalczania salmonelli.

(2)

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Artykuł 1 Zatwierdza się krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus przedstawione przez państwa członkowskie wymienione w załączniku.

(2) Dz.U. L 151 z 13.6.2007, s. 21.

(1) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1.

L 283/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2008

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 grudnia 2008 r.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 października 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

28.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/45

ZAŁĄCZNIK Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Malta Węgry Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 283 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 49 z 200828.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do przywozu niektórych produktów mięsnych z Nowej Kaledonii do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6050) (1)

 • Dz. U. L283 - 46 z 200828.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5987) (1)

 • Dz. U. L283 - 36 z 200828.10.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L283 - 34 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2008 z dnia 27 października 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Arroz del Delta del Ebro lub Arròs del Delta de l’Ebre (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 32 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2008 z dnia 27 października 2008 r. cofające rejestrację zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Arroz del Delta del Ebro (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 30 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2008 z dnia 27 października 2008 r. zmieniające dodatek II do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 dotyczący poświadczenia przeglądu zdatności do lotu (Formularz 15a EASA) (1)

 • Dz. U. L283 - 5 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1056/2008 z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzania organizacji i personelu zaangażowanego w takie zadania (1)

 • Dz. U. L283 - 3 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1055/2008 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów jakości i sprawozdawczości jakościowej w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego

 • Dz. U. L283 - 1 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1054/2008 z dnia 27 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 0 z 200828.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.