Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 283 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do przywozu niektórych produktów mięsnych z Nowej Kaledonii do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6050) (1)

Data ogłoszenia:2008-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 283 POZ 49

Strona 1 z 3
28.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/49

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do przywozu niektórych produktów mięsnych z Nowej Kaledonii do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6050)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/817/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami usta­ nowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określo­ nych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 10 ust. 2 lit. a), uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności zdanie wprowadzające jej art. 8, jej art. 8 ust. 1 akapit pierwszy i jej art. 8 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja przeprowadziła audyt Nowej Kaledonii, który wykazał, że właściwy organ weterynaryjny tego kraju trzeciego udzielił odpowiednich gwarancji w zakresie zgodności z prawodawstwem wspólnotowym, zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2002/99/WE. Właściwe jest zatem zezwolenie na przywóz do Wspól­ noty z Nowej Kaledonii produktów mięsnych przygoto­ wanych z bydła gospodarskiego i niektórych zwierząt dzikich oraz z niektórych części tych zwierząt przy zastosowaniu wobec tych produktów, ze względów doty­ czących zdrowia zwierząt, niespecyficznego procesu obróbki określonego w części 4 załącznika II do decyzji 2007/777/WE. Należy zatem 2007/777/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(4)

(5)

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Decyzja Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE (3) określa zasady przywozu do Wspólnoty przesyłek zawierających niektóre produkty mięsne do spożycia przez ludzi. Część 2 załącznika II do tej decyzji zawiera wykazy krajów trzecich i ich części, z których przywóz tych produktów ma zostać dozwolony. Decyzja ta określa też wzory świa­ dectw oraz zasady obróbki wymaganej dla tych produktów. Nowa Kaledonia wystąpiła o zezwolenie na przywóz do Wspólnoty produktów mięsnych przygotowanych z bydła gospodarskiego i niektórych zwierząt dzikich oraz z niektórych części tych zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Część 2 załącznika II do decyzji 2007/777/WE zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, s. 49. (2) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. (3) Dz.U. L 312 z 30.11.2007, s. 49.

L 283/50

ZAŁĄCZNIK „CZĘŚĆ 2

Kraje trzecie lub ich części, z których dozwolony jest przywóz produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do UE PL

(interpretacja kodów zastosowanych w tabeli zamieszczona jest w części 4 niniejszego załącznika).

Kod ISO

1. Drób 1. Bydło 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 283 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 46 z 200828.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5987) (1)

 • Dz. U. L283 - 43 z 200828.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2008 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5699) (1)

 • Dz. U. L283 - 36 z 200828.10.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L283 - 34 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2008 z dnia 27 października 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Arroz del Delta del Ebro lub Arròs del Delta de l’Ebre (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 32 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2008 z dnia 27 października 2008 r. cofające rejestrację zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Arroz del Delta del Ebro (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 30 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2008 z dnia 27 października 2008 r. zmieniające dodatek II do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 dotyczący poświadczenia przeglądu zdatności do lotu (Formularz 15a EASA) (1)

 • Dz. U. L283 - 5 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1056/2008 z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzania organizacji i personelu zaangażowanego w takie zadania (1)

 • Dz. U. L283 - 3 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1055/2008 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów jakości i sprawozdawczości jakościowej w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego

 • Dz. U. L283 - 1 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1054/2008 z dnia 27 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 0 z 200828.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.