Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 283 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1056/2008 z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzania organizacji i personelu zaangażowanego w takie zadania (1)

Data ogłoszenia:2008-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 283 POZ 5

Strona 1 z 20
28.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1056/2008 z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzania organizacji i personelu zaangażowanego w takie zadania

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspól­ nych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Euro­ pejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 5 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

W celu umożliwienia właściwym organom państw człon­ kowskich i zainteresowanym stronom zapoznania się w odpowiednim zakresie z nowymi wymogami części M oraz dostosowania się do nich, państwa członkowskie powinny mieć możliwość odroczenia stosowania części M w stosunku do statków powietrznych nieeksploatowa­ nych w lotniczych przewozach handlowych przez kolejny rok lub kolejne dwa lata, w zależności od prze­ pisów.

(6)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003.

Zgodnie z art. 7 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzania organizacji i personelu zaangażowanego w takie zadania (2), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (zwana dalej „Agencją”) dokonała oceny skutków wynikających ze stosowania przepisów załącz­ nika I (część M) do tego rozporządzenia. Agencja ustaliła, że obecne przepisy załącznika I (część M) do rozporządzenia (WE) nr 2042/2003 są zbyt rygo­ rystyczne w stosunku do statków powietrznych nieeks­ ploatowanych w lotniczych przewozach handlowych, a w szczególności do statków powietrznych niezaliczo­ nych do kategorii „złożonych statków powietrznych z napędem silnikowym”. Ze względu na upływ terminu, w którym państwa człon­ kowskie miały możliwość stosowania odstępstwa w stosunku do statków powietrznych nieeksploatowa­ nych w lotniczych przewozach handlowych, zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2042/2003, i które to odstępstwo większość państw członkowskich stosowała, od dnia 28 września 2008 r. przepisy załącznika I (część M) będą obowiązywały w pełnym zakresie we wszystkich państwach członkow­ skich, chyba że w odpowiednim czasie zostaną przyjęte zmiany. Agencja zaleciła wprowadzenie istotnych poprawek do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003, w szczególności do załącznika I (część M), w celu dosto­ sowania obowiązujących wymogów do złożoności różnych kategorii statków powietrznych i rodzajów eksploatacji bez uszczerbku dla poziomu bezpieczeństwa.

Przepisy niniejszego rozporządzenia uwzględniają komu­ nikat Komisji z dnia 11 stycznia 2008 r. „Plan działań na rzecz stabilnej przyszłości lotnictwa ogólnego i korporacyjnego” (3).

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu oparte są na opinii wydanej przez Agencję zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) i art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

(2)

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego artykułem 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2042/2003 wprowadza się nastę­ pujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się lit. k) i l):

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 283 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 49 z 200828.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE w odniesieniu do przywozu niektórych produktów mięsnych z Nowej Kaledonii do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6050) (1)

 • Dz. U. L283 - 46 z 200828.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5987) (1)

 • Dz. U. L283 - 43 z 200828.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2008 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5699) (1)

 • Dz. U. L283 - 36 z 200828.10.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L283 - 34 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2008 z dnia 27 października 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Arroz del Delta del Ebro lub Arròs del Delta de l’Ebre (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 32 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2008 z dnia 27 października 2008 r. cofające rejestrację zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Arroz del Delta del Ebro (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 30 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2008 z dnia 27 października 2008 r. zmieniające dodatek II do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 dotyczący poświadczenia przeglądu zdatności do lotu (Formularz 15a EASA) (1)

 • Dz. U. L283 - 3 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1055/2008 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kryteriów jakości i sprawozdawczości jakościowej w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego

 • Dz. U. L283 - 1 z 200828.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1054/2008 z dnia 27 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L283 - 0 z 200828.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.