Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2007/2008

Data ogłoszenia:2008-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 3

2.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 97/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 29 ust. 4 akapit drugi,

30 września 2008 r. (3) ustalono pierwszą uzupełniającą ilość wynoszącą 80 000 ton, aby zaspokoić najbardziej pilne zapotrzebowanie w pierwszych miesiącach roku gospodarczego 2007/2008. W ramach umowy o partnerstwie gospodarczym dodatkowy dostęp do rynku cukru zostanie przyznany wyłącznie w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009. Zatem odpowiednie dostawy cukru surowego przeznaczonego dla przemysłu rafinacyjnego w roku gospodarczym 2007/2008 są uzależnione od dostępności ilości uzupełniających. W celu zapewnienia tych dostaw należy otworzyć uzupełniającą ilość cukru wynoszącą 120 000 ton w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Artykuł 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 stanowi, że w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 i w celu zapewnienia odpowiednich dostaw do rafinerii wspólnotowych, zawiesza się stosowanie ceł przywozowych nakładanych na uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw, o których mowa w załączniku VI do wymienionego rozporządzenia.

Odpowiednie dostawy do rafinerii mogą być zagwarantowane, jedynie jeśli będą przestrzegane tradycyjne porozumienia eksportowe między krajami będącymi beneficjentami. Konieczne jest zatem dokonanie podziału między kraje będące beneficjentami lub grupę takich krajów. W odniesieniu do Indii otwiera się ilość 4 000 ton. Dzięki temu ilość uzupełniająca dla Indii na rok gospodarczy 2007/2008 jest taka sama, jak jej udział w całkowitej ilości uzupełniającej w roku gospodarczym 2006/2007. Pozostałe ilości powinny zostać ustalone dla państw AKP, które wspólnie postanowiły wprowadzić pomiędzy sobą procedury przydzielania ilości w celu zapewnienia odpowiednich dostaw do rafinerii cukru.

(5) (2)

Wspomnianą uzupełniającą ilość oblicza się zgodnie z art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych (2) na podstawie wyczerpującej prognozy bilansu dostaw cukru surowego do Wspólnoty. Bilans na rok gospodarczy 2007/2008 wykazał potrzebę przywozu uzupełniających ilości cukru surowego, aby zaspokoić zapotrzebowanie rafinerii wspólnotowych.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dodatkowo do ilości określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1545/2007, na rok gospodarczy 2007/2008 ustala się uzupełniającą ilość wynoszącą 120 000 ton surowego cukru trzcinowego wyrażoną jako ekwiwalent cukru białego.

(3)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1545/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustalającym uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia

a) 116 000 ton wyrażonych jako cukier biały pochodzący z państw wymienionych w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 318/2006, z wyjątkiem Indii;

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 1). (2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 371/2007 (Dz.U. L 92 z 3.4.2007, s. 6).

b) 4 000 ton wyrażonych jako cukier biały pochodzący z Indii.

(3) Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 67.

L 29/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2008

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 24 z 20082.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Włochy na rzecz sektora żeglugi w Sardynii C 23/96 (NN 181/95) i C 71/97 (N 144/97) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3257) (1)

 • Dz. U. L29 - 16 z 20082.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 19/06 (ex NN 29/06) przyznanej przez Słowenię na rzecz Javor Pivka Lesna Industrija d.d. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3227) (1)

 • Dz. U. L29 - 7 z 20082.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 20/06 (ex NN 30/06) przyznanej przez Słowenię na rzecz Novoles Lesna Industrija Straža d.d. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3223) (1)

 • Dz. U. L29 - 5 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej dla pewnych produktów z wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L29 - 1 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.