Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej dla pewnych produktów z wołowiny i cielęciny

Data ogłoszenia:2008-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 5

Strona 1 z 2
2.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 98/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej dla pewnych produktów z wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/79 z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie procedury dostosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej używanej dla produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 2 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

Zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny obowiązywać od dnia 1 stycznia 2008 r., będącego dniem wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1214/2007.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2) wprowadza zmiany w Nomenklaturze Scalonej w odniesieniu do pewnych produktów z wołowiny i cielęciny. Rozporządzenia zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (3) w latach wcześniejszych również wprowadziły zmiany w Nomenklaturze Scalonej w odniesieniu do pewnych produktów z wołowiny i cielęciny, przy czym nie wszystkie z tych zmian są odzwierciedlone w następujących rozporządzeniach regulujących wspólną organizację rynku wołowiny i cielęciny: rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (4); rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny (5) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2007 z dnia 16 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.) (6). Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1731/2006 i (WE) nr 545/2007.

Artykuł 1 W art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

1) w lit. a) tabeli wprowadza się następujące zmiany:

a) kod CN „0210 90 41” dla pozycji „Gruba skóra i cienka skóra, solona, w solance, suszona lub wędzona” zastępuje się kodem CN „0210 99 51”;

b) kod CN „0210 90 90” dla pozycji „Jadalne mączki i posiłki z mięsa i odpadów mięsnych” zastępuje się kodem CN „0210 99 90”;

2) w lit. b) tabeli wprowadza się następujące zmiany:

(3)

(1) Dz.U. L 34 z 9.2.1979, s. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3290/94 (Dz.U. L 349 z 31.12.1994, s. 105). (2) Dz.U. L 286 z 31.10.2007, s. 1. (3) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1352/2007 (Dz.U. L 303 z 21.11.2007, s. 3). (4) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, s. 2). (5) Dz.U. L 325 z 24.11.2006, s. 12. (6) Dz.U. L 129 z 17.5.2007, s. 14.

a) kody CN „0206 10 91” oraz „0206 10 99” dla pozycji „Jadalne odpady z mięsa bydlęcego, z wyjątkiem grubej skóry i cienkiej skóry, świeże lub chłodzone, z wyjątkiem tych przeznaczonych do produkcji wyrobów farmaceutycznych” zastępuje się kodem CN „0206 10 98”;

b) kody CN „0206 21 00”, „0206 22 90” oraz „0206 29 99” dla pozycji „Jadalne odpady z mięsa wołowego, z wyjątkiem grubej skóry i cienkiej skóry, mrożone, z wyjątkiem tych przeznaczonych do produkcji wyrobów farmaceutycznych” zastępuje się kodami CN „0206 21 00”, „0206 22 00” oraz „0206 29 99”;

L 29/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 24 z 20082.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Włochy na rzecz sektora żeglugi w Sardynii C 23/96 (NN 181/95) i C 71/97 (N 144/97) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3257) (1)

 • Dz. U. L29 - 16 z 20082.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 19/06 (ex NN 29/06) przyznanej przez Słowenię na rzecz Javor Pivka Lesna Industrija d.d. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3227) (1)

 • Dz. U. L29 - 7 z 20082.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 20/06 (ex NN 30/06) przyznanej przez Słowenię na rzecz Novoles Lesna Industrija Straža d.d. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3223) (1)

 • Dz. U. L29 - 3 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L29 - 1 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.