Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 7 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 20/06 (ex NN 30/06) przyznanej przez Słowenię na rzecz Novoles Lesna Industrija Straža d.d. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3223) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 7 - Strona 10

Strona 10 z 11

(63)

(61)

W celu zdefiniowania właściwego rynku, Słowenia dostarczyła Komisji badanie rynku, które zawiera informacje o udziałach we właściwych rynkach produktowych w UE-25. Komisja w zasadzie nie ma podstaw, by w tym

(13) Zostało to potwierdzone w decyzji Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie N 464/05 AB Kauno (Dz.U. C 270 z 7.11.2006, str. 5), motyw 17 i, w odniesieniu do przepływu środków pieniężnych, na podstawie wytycznych z 1999 r., w decyzji Komisji w sprawie C-19/2000 TGI (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 30), motyw 106 oraz w sprawie C-30/1998 Wildauer Kurbelwelle (Dz.U. L 287 z 14.11.2000, str. 51), motyw 52. (14) Patrz także: decyzja Komisji w sprawie C39/2000 Doppstadt (Dz.U. L 108 z 30.4.2003, str. 8), motyw 74 i sprawie C 33/1998 Babcock Wilcox (Dz.U. L 67 z 9.3.2002, str. 50). (15) Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2006, sprawa nr COMM/M.4165 – Sonae Industria/Hornitex, motyw 11.

Słowenia dostarczyła ponadto Komisji wystarczające informacje o wszystkich innych rodzajach pomocy otrzymanych przez spółkę, w celu umożliwienia właściwej oceny przestrzegania zasady „jednorazowej pomocy”. Zgodnie z tą zasadą, ustanowioną w pkt 48 i nast. wytycznych, Komisja nie może zatwierdzić pomocy na restrukturyzację na rzecz spółki, która poprzednio otrzymała już taką pomoc. Zdaniem Komisji ta zasada wymaga uwzględnienia każdej pomocy na restrukturyzację, udzielonej w ciągu dziesięciu lat poprzedzających przyznanie rozpatrywanej w danym przypadku pomocy, niezależnie od tego, czy pierwsza pomoc państwa została udzielona przed przystąpieniem państwa członkowskiego do UE.

(16) Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2006, sprawa nr COMM/M.4165 – Sonae Industria/Hornitex, motyw 13. (17) Przynajmniej w świetle innych przykładów analizowanych według wytycznych z 1999 r., patrz: decyzja Komisji w sprawie C-3/2005 FSO (Dz. U. C 100 z 26.4.2005, str. 2), motyw 38 i nast.

2.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/15

(64)

Komisja stwierdza po pierwsze, że spółka nie otrzymała w przeszłości żadnej pomocy na restrukturyzację. W szczególności, wątpliwości Komisji co do tego, czy pomoc w wysokości 18,1 mln SIT (75 000 EUR), udzielona w 1999 r. w formie subsydium stopy procentowej, mogła stanowić pomoc na restrukturyzację, zostały rozwiane, ponieważ spółka w tamtym czasie miała rating kredytowy A/B i w związku z tym nie mogła być traktowana jako przeżywająca trudności, a pomoc nie mogła być uznana za pomoc na restrukturyzację, która mogła spowodować naruszenie warunku „jednorazowej pomocy”. Ponadto Komisja zwraca uwagę na korektę omyłki w informacjach wcześniej przedłożonych przez słoweńskie władze, którą powieliła w decyzji o wszczęciu postępowania, co oznacza, że wszystkie środki pomocy wymienione w tej decyzji są zgodne z zasadą de minimis (18). Co więcej słoweńskie władze wyjaśniły, że wszystkie te środki pomocy zostały zastosowane przed przystąpieniem Słowenii do UE z przeznaczeniem na inne cele niż pomoc na restrukturyzację. W związku z tym ocena pomocy wykracza poza zakres kompetencji Komisji, a fakt, że spółka przeżywała trudności nie czyni tej pomocy pomocą na restrukturyzację w świetle wytycznych z 1999 r. (19), zatem warunek „jednorazowej pomocy” nie jest naruszony przez żaden z tych wcześniej przyznanych środków pomocy.

VI. WNIOSEK

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Pomoc państwa, którą Słowenia przyznała na rzecz Novoles Straža, jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE i wspólnotowymi wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności, przyjętymi w 1999 r.

(65)

Artykuł 2 1. Plan restrukturyzacji należy wdrożyć w całości. Należy podjąć wszelkie działania w celu zapewnienia realizacji planu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 29 POZ 7 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 24 z 20082.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Włochy na rzecz sektora żeglugi w Sardynii C 23/96 (NN 181/95) i C 71/97 (N 144/97) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3257) (1)

 • Dz. U. L29 - 16 z 20082.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 19/06 (ex NN 29/06) przyznanej przez Słowenię na rzecz Javor Pivka Lesna Industrija d.d. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3227) (1)

 • Dz. U. L29 - 5 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 98/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej dla pewnych produktów z wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L29 - 3 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 97/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L29 - 1 z 20082.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 96/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.