Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 294 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2008 z dnia 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

Data ogłoszenia:2008-11-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 294 POZ 3

1.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1074/2008 z dnia 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

odstąpienie od wymagania go przez cały okres, na jaki należności są zawieszone.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143 lit. b) w powiązaniu z jego art. 4,

(4)

Załącznik IVB do rozporządzenia (WE) nr 1249/96 zawiera wzór świadectwa zgodności dla pszenicy zwykłej i pszenicy durum poświadczony przez rząd Kanady oraz specyfikację ich klas w wywozie do Wspólnoty Europej­ skiej. Oficjalnym pismem z dnia 20 maja 2008 r. władze Kanady poinformowały służby Komisji o zmianie swego wzoru krajowego. Dlatego należy dostosować wzór, o którym mowa powyżej.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1249/96. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Artykuł 2 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/96 (2) stanowi, że zabezpieczenie dodat­ kowe w wysokości 24 EUR za tonę w przypadku kuku­ rydzy rogowatej nie jest wymagane, jeśli do pozwolenia na przywóz dołączone jest świadectwo zgodności wydane przez Argentine Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Natomiast w praktyce to świa­ dectwo zgodności dołączane jest do dokumentów prze­ wozowych, a zatem towarzyszy towarom. Z przyczyn administracyjnych sytuacja ta uniemożliwia podmiotom gospodarczym uzyskanie przewidzianego przepisami zwolnienia z zabezpieczenia dodatkowego. Należy zmienić warunki dostarczania przez podmioty gospo­ darcze wymaganych dowodów, aby zaradzić tej sytuacji.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1249/96 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Nienaruszając przepisów art. 293 ust. 1 lit. e) rozporządze­ nia (EWG) nr 2454/93, importer składa u właściwych organów zabezpieczenie dodatkowe w wysokości 24 EUR za tonę w przypadku kukurydzy rogowatej, chyba że do pozwolenia na przywóz dołączone jest świadectwo zgod­ ności wydane przez Argentine Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), zgodnie z art. 6 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. W takim przypadku wniosek o pozwolenie na przywóz i pozwolenie na przywóz muszą zawierać w rubryce 24 informację o typie świadectwa zgodności oraz jego numer.”;

(2)

Artykuł 5 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1249/96 stanowi, że w przypadku przywozu wysokiej jakości pszenicy zwykłej obowiązuje zasada dostarczenia specjalnego zabezpieczenia obok zabezpie­ czeń wymaganych na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (3). Zabez­ pieczenie dodatkowe w wysokości 95 EUR za tonę wynika z różnicy między należnościami celnymi przywo­ zowymi obowiązującymi w odniesieniu do pszenicy zwykłej w zależności od tego, czy jest ona wysokiej czy niskiej i średniej jakości. W przypadku zawieszenia należności celnych w odniesieniu do wszystkich kategorii jakości pszenicy zwykłej na mocy art. 187 rozporządze­ nia (WE) nr 1234/2007 wspomniane dodatkowe zabez­ pieczenie jest bezzasadne, należy zatem przewidzieć

2) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 akapit drugi trzecie zdanie otrzymuje brzmienie: „W takim przypadku wniosek o pozwolenie na przywóz i pozwolenie na przywóz muszą zawierać w rubryce 24 informację o typie świadectwa zgodności oraz jego numer.”;

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 161 z 29.6.1996, s. 125. (3) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, s. 12.

L 294/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.11.2008

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W przypadku zawieszenia należności celnych przy­ wozowych w odniesieniu do wszystkich kategorii jakości pszenicy zwykłej na mocy art. 187 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 dodatkowe zabezpieczenie w wysokości 95 EUR za tonę, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie jest wymagane przez cały okres, na jaki należności są zawieszone.”;

3) w załączniku IVB wzór świadectwa zgodności dla pszenicy zwykłej i pszenicy durum poświadczony przez rząd Kanady oraz specyfikację klas w wywozie zastępuje się wzorem przedstawionym w załączniku do niniejszego rozporządze­ nia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

1.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/5

ZAŁĄCZNIK WZÓR ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI DLA PSZENICY ZWYKŁEJ I PSZENICY DURUM POŚWIADCZONY PRZEZ RZĄD KANADY ORAZ SPECYFIKACJA KLAS W WYWOZIE

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 294 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 16 z 20081.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1072/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r. (  Dz.U. L 290 z 31.10.2008)

 • Dz. U. L294 - 14 z 20081.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE ustanawiającej status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6274) (1)

 • Dz. U. L294 - 11 z 20081.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6044) (1)

 • Dz. U. L294 - 9 z 20081.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6042) (1)

 • Dz. U. L294 - 6 z 20081.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2008 z dnia 31 października 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L294 - 1 z 20081.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1073/2008 z dnia 31 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 0 z 20081.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.