Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 297 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw rozpoczynający się dnia 1 lipca 2009 r.

Data ogłoszenia:2008-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 297 POZ 12

Strona 1 z 2
L 297/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1088/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw rozpoczynający się dnia 1 lipca 2009 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

na okres dostaw rozpoczynający się dnia 1 lipca 2009 r. na podstawie obecnie dostępnych informacji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 156 w związku z art. 4,

Podmiotom gospodarczym należy zagwarantować dosta­ teczny okres czasu w celu organizacji handlu w okresie dostaw od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 września 2009 r. Należy zatem tymczasowo ustanowić zobowią­ zania dostawy na okres rozpoczynający się dnia 1 lipca 2009 r. zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 950/2006.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Artykuł 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami tary­ fowymi i umowami preferencyjnymi (2) określa szczegó­ łowe zasady ustanawiania zobowiązań dostawy przy zerowej stawce celnej produktów objętych kodem CN 1701, wyrażonych w ekwiwalencie cukru białego, w przypadku przywozów z krajów, które są sygnatariu­ szami protokołu 3 załączonego do załącznika V do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej, podpisanej w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (protokół AKP), i umowy z Indiami.

Umowy handlowe między importerami Wspólnoty a krajami AKP i Indiami są związane z okresami dostaw. W celu przestrzegania kolejności chronologicznej dostaw przed dniem 4 maja 2009 r. nie należy składać wnios­ ków o wydanie pozwolenia na przywóz w odniesieniu do okresu dostaw rozpoczynającego się dnia 1 lipca 2009 r., chyba że można stwierdzić, iż kraj wywozu wywiązał się ze swoich zobowiązań dostawy na okres dostaw 2008/2009, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 403/2008 (6).

(6)

(2)

Decyzją 2007/626/WE (3) Rada podjęła decyzję o wypowiedzeniu, w imieniu Wspólnoty, umowy z Indiami w sprawie cukru trzcinowego („umowa z Indiami”) (4) z mocą od dnia 1 października 2009 r. Decyzją 2007/627/WE (5) Rada, w imieniu Wspólnoty, podjęła decyzję o wypowiedzeniu protokołu AKP z mocą od dnia 1 października 2009 r. Okres dostaw rozpoczynający się dnia 1 lipca 2009 r. będzie zatem trwać jedynie 3 miesiące.

(3)

Stosowanie art. 3 i 7 protokołu AKP, art. 3 i 7 umowy z Indiami oraz art. 12 ust. 3 i art. 14 i 15 rozporządze­ nia (WE) nr 950/2006 spowodowało, że Komisja obli­ czyła zobowiązania dostawy dla każdego kraju wywozu

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 299 178 255 190 255 z z z z z 26.11.2007, s. 1. 1.7.2006, s. 1. 29.9.2007, s. 37. 23.7.1975, s. 36. 29.9.2007, s. 38. (7)

Zgodnie z art. 153 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 pozwolenia na przywóz cukru do rafinacji są wydawane jedynie rafineriom przemysłowym, pod warunkiem że ilości, których dotyczy pozwolenie, nie przekraczają ilości, które można przywieźć w ramach tradycyjnego zapotrzebowania, o którym mowa w art. 153 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Jednakże zgodnie z art. 155 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 Komisja może przyjąć środki stanowiące odstępstwo od art. 153 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 297 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 23 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L297 - 21 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L297 - 19 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2008 z dnia 31 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach IIIa i IV oraz w wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L297 - 17 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2008 z dnia 31 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L297 - 15 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1089/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1832/2006 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L297 - 11 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2008 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych, w odniesieniu do załącznika XVII

 • Dz. U. L297 - 9 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1438/2003 ustanawiające przepisy wykonawcze polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

 • Dz. U. L297 - 5 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 27 do dnia 31 października 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L297 - 3 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L297 - 1 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L297 - 0 z 20086.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.