Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 297 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1089/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1832/2006 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2008-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 297 POZ 15

6.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1089/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1832/2006 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, W rozporządzeniu (WE) nr 1832/2006 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) w art. 9 ust. 1 datę „31 lipca 2007 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2008 r.”; 2) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany: a także mając na uwadze, co następuje: a) w ust. 1 datę „30 kwietnia 2008 r.” zastępuje się datą „30 września 2009 r.”; b) w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany: (i) datę „30 kwietnia 2008 r.” zastępuje się datą „30 września 2009 r.”; (ii) datę „31 grudnia 2008 r.” zastępuje się datą „31 maja 2010 r.”; 3) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 datę „31 lipca 2008 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2009 r.”; b) w ust. 2 akapit czwarty datę „30 kwietnia 2008 r.” zastę­ puje się datą „30 września 2009 r.”; 4) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 datę „31 sierpnia 2008 r.” zastępuje się datą „31 stycznia 2010 r.”; b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(4)

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 41 i 21 w powiązaniu z jego załącz­ nikiem V sekcja 3a, pkt 4,

(1)

W sekcji 2 rozdziału II rozporządzenia Komisji (WE) nr 1832/2006 (1) ustanowiono przepisy dotyczące okreś­ lania i eliminowania nadwyżkowych ilości cukru znajdu­ jących się w Bułgarii i Rumunii w chwili ich przystą­ pienia do Unii Europejskiej. W szczególności ustalono termin określenia nadwyżkowych ilości cukru, termin ich wyeliminowania oraz termin przedstawienia przez określone podmioty gospodarcze lub Bułgarię i Rumunię dowodów wyeliminowania. Ustalono również okresy odniesienia, które należy stosować do obliczenia kwoty obciążenia Bułgarii i Rumunii w przypadku niewyelimi­ nowania ilości nadwyżkowych.

(2)

Z powodu opóźnień w otrzymywaniu niezbędnych informacji na temat nadwyżkowych ilości w Bułgarii i Rumunii oraz ze względu na czas konieczny do doko­ nania dokładnej analizy tych informacji i przeprowadzenia dyskusji z zainteresowanymi państwami człon­ kowskimi, Komisja nie mogła określić nadwyżkowych ilości cukru do dnia 31 lipca 2007 r., jak przewidziano w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006.

(3)

W celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów sekcji 2 rozdziału II terminy te należy przedłużyć.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1832/2006.

(i) w akapicie pierwszym datę „30 kwietnia 2008 r.” zastępuje się datą „30 września 2009 r.”; (ii) w akapicie drugim datę „31 grudnia 2008 r.” zastę­ puje się datą „31 maja 2010 r.”; (iii) w akapicie trzecim datę „31 października 2008 r.” zastępuje się datą „31 marca 2010 r.”.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(1) Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 8.

L 297/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2008

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 297 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 23 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L297 - 21 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L297 - 19 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2008 z dnia 31 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach IIIa i IV oraz w wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L297 - 17 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2008 z dnia 31 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L297 - 12 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw rozpoczynający się dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L297 - 11 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2008 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych, w odniesieniu do załącznika XVII

 • Dz. U. L297 - 9 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1438/2003 ustanawiające przepisy wykonawcze polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

 • Dz. U. L297 - 5 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 27 do dnia 31 października 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L297 - 3 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L297 - 1 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L297 - 0 z 20086.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.