Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 297 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1438/2003 ustanawiające przepisy wykonawcze polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

Data ogłoszenia:2008-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 297 POZ 9

6.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1086/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1438/2003 ustanawiające przepisy wykonawcze polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

(5)

jest obecnie uwzględniona w poziomie odniesienia dla tego państwa członkowskiego, wykorzystuje się wyłącznie w akwakulturze i zwróciły się do Komisji o obniżenie poziomu odniesienia dla całkowitej zdol­ ności połowowej wspólnotowych statków rybackich pływających pod banderą Niderlandów o 15 540 GT i 39 258 kW. Aktualny poziom odniesienia dla floty irlandzkiej nie uwzględnia części statków prowadzących rybołówstwo przybrzeżne i poławiających głównie gatunki nieobjęte kwotami. Aczkolwiek zdolność połowową tych statków uwzględniono w celach MAGP IV, rejestracji tych statków nie zakończono jeszcze w momencie ustanawiania poziomów odniesienia. Dnia 4 kwietnia 2008 r. Irlandia przedłożyła Komisji ostateczny wykaz statków i zwróciła się do Komisji o odpowiednią zmianę poziomu odnie­ sienia dla floty irlandzkiej. Ponadto należy uwzględnić zdolność połowową bagrownic do połowu omułków, które wcześniej nie były zarejestrowane. W związku z tym poziomy odniesienia referencyjne dla Irlandii należy zwiększyć o 1 719 GT oraz 14 608 kW. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 stanowi, że dla każdego państwa członkowskiego Komisja usta­ nawia poziomy odniesienia wyrażone w GT i w kW dla łącznej zdolności połowowej wspólnotowych statków rybackich pływających pod banderą tego państwa człon­ kowskiego. Komisja ustanowiła wspomniane poziomy odniesienia rozporządzeniem (WE) nr 1438/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (2). Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1438/2003 rozporządzenie to ma zastosowanie do zdolności poło­ wowych statków rybackich Wspólnoty z wyłączeniem statków, które są wykorzystywane wyłącznie w akwakulturze lub są zarejestrowane w najbardziej oddalonych regionach Francji, Portugalii i Hiszpanii. Przypis 1 do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1438/2003 stanowi, że poziomy odniesienia mogą podlegać zmianom w celu uwzględnienia statków, które istniały na dzień 31 grudnia 2002 r., ale albo nie były objęte MAGP IV, albo nie były zarejestrowane w dniu sporządzenia tabeli zamieszczonej w załączniku. Dnia 26 września 2006 r. Niderlandy poinformowały Komisję, że szereg statków, których zdolność połowowa

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1438/2003 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. (2) Dz.U. L 204 z 13.8.2003, s. 21.

L 297/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Poziomy odniesienia dla poszczególnych państw członkowskich (1)

Poziomy odniesienia na dzień 1 stycznia 2003 r. R(GT)

03

Państwo członkowskie

R(kW)

03

Belgia Dania Niemcy Grecja Hiszpania (z wyłączeniem zdolności połowowych zare­ jestrowanych na Wyspach Kanaryjskich na dzień 31 grudnia 2002 r.) Francja (z wyłączeniem celów MAGP IV dla części fran­ cuskich departamentów zamorskich) Irlandia Włochy Niderlandy Portugalia (z wyłączeniem celów MAGP IV dla części Azorów i Madery) Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Razem

23 372 132 706 84 262 119 910 728 344

67 857 459 526 175 927 653 497 1 671 739

230 257 88 700 229 862 197 599 171 502 23 203 51 993 286 120 2 367 830

920 969 244 834 1 338 971 487 809 412 025 216 195 261 028 1 129 194 8 039 571

(1) Poziomy odniesienia mogą podlegać zmianom w celu uwzględniania statków, które istniały na dzień 31 grudnia 2002 r., ale albo nie były objęte MAGP IV, albo nie były zarejestrowane w dniu sporządzenia niniejszej tabeli.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 297 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 23 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L297 - 21 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L297 - 19 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2008 z dnia 31 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach IIIa i IV oraz w wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L297 - 17 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2008 z dnia 31 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L297 - 15 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1089/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1832/2006 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L297 - 12 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw rozpoczynający się dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L297 - 11 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2008 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych, w odniesieniu do załącznika XVII

 • Dz. U. L297 - 5 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 27 do dnia 31 października 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L297 - 3 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L297 - 1 z 20086.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L297 - 0 z 20086.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.