Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 1

Strona 1 z 20
4.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo”

(Tekst mający znaczenie dla EOG) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 171 i 172,

uwzględniając wniosek Komisji,

Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Współpraca” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (2) (zwanego dalej „programem szczegółowym »Współpraca«”) podkreśla zapotrzebowanie na ambitne ogólnoeuropejskie partnerstwa publiczno-prywatne, które przyspieszą rozwój głównych technologii za pomocą szeroko zakrojonych działań badawczych na poziomie wspólnotowym, w tym zwłaszcza WIT.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

(3)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego,

W programie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zawartym w strategii lizbońskiej podkreśla się potrzebę stworzenia warunków sprzyjających inwestowaniu w wiedzę i innowacje w Europie w celu zwiększenia konkurencyjności, przyspieszenia wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w Unii Europejskiej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007– 2013) (1) (zwanego dalej „siódmym programem ramowym”) przewiduje wkład Wspólnoty w ustanowienie długoterminowych partnerstw publiczno-prywatnych w postaci wspólnych inicjatyw technologicznych (zwanych dalej „WIT”), które mogą być realizowane przez wspólne przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 171 Traktatu. WIT są efektem pracy europejskich platform technologicznych utworzonych już w ramach szóstego programu ramowego i obejmują wybrane aspekty badań w danej dziedzinie. Powinny one łączyć inwestycje sektora prywatnego z finansowaniem z europejskich środków publicznych, w tym ze środków pochodzących z siódmego programu ramowego.

W konkluzjach z dnia 13 maja 2003 r., 22 września 2003 r. i 24 września 2004 r. Rada podkreśliła znaczenie dalszego rozwijania działań realizujących plan działania stawiający za cel przeznaczenie 3 % PKB Unii na badania i politykę proinnowacyjną, w tym opracowanie nowych inicjatyw mających na celu zacieśnienie współpracy przemysłu z sektorem publicznym w zakresie finansowania badań na rzecz wzmocnienia ponadnarodowych powiązań publiczno-prywatnych.

(5)

Rada w swoich konkluzjach z dnia 4 grudnia 2006 r. i 19 lutego 2007 r. oraz Rada Europejska w swoich konkluzjach z dnia 8–9 marca 2007 r. zwróciły się do Komisji o przedłożenie wniosków w sprawie ustanowienia WIT dla inicjatyw, które osiągnęły odpowiedni etap gotowości.

(1) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, str. 1.

(2) Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 86; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, str. 30.

L 30/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2008

(6)

Europejska platforma technologiczna w dziedzinie aeronautyki „ACARE” (z ang. Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) opracowała strategiczny program badań, w którym uznała zmniejszenie oddziaływania lotnictwa na środowisko za jeden z nadrzędnych celów. Stwierdziła także, że niezbędne są znaczące zmiany technologiczne w celu obniżenia do 2020 r. emisji CO2 o 50 %, NOx o 80 %, postrzeganego hałasu zewnętrznego o 50 % oraz w celu znacznego zmniejszenia oddziaływania na środowisko będącego wynikiem produkcji, obsługi i usuwania statków powietrznych oraz związanych z nimi produktów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 52 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

  • Dz. U. L30 - 38 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.