Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 21

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 21

Strona 1 z 21
4.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

L 30/21

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 171 i 172, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W konkluzjach z dnia 25 i 26 listopada 2004 r. Rada zachęciła Komisję do szczegółowego opracowania koncepcji platform technologicznych i wspólnych inicjatyw technologicznych. Rada podkreśliła, że inicjatywy takie mogłyby przyczynić się do skoordynowania całości wspólnotowych wysiłków badawczych, tak aby osiągnąć synergię z działaniami prowadzonymi w ramach istniejących struktur, takich jak EUREKA, z uwzględnieniem ich istotnego wkładu w badania i rozwój.

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007– 2013) (3) (zwanego dalej „siódmym programem ramowym”) przewiduje udział Wspólnoty w ustanowieniu długoterminowych partnerstw publiczno-prywatnych w postaci wspólnych inicjatyw technologicznych, które mogą być realizowane przez wspólne przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 171 Traktatu. Wspólne inicjatywy technologiczne wywodzą się z europejskich platform technologicznych utworzonych już w ramach szóstego programu ramowego i obejmują wybrane aspekty badań w danej dziedzinie. Powinny one łączyć inwestycje sektora prywatnego z finansowaniem z europejskich środków publicznych, w tym ze środków pochodzących z siódmego programu ramowego. Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Współpraca” wdrażającego siódmy program ramowy (2007–2013) Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (4) podkreśla istnienie zapotrzebowania na realizujące ambitne cele ogólnoeuropejskie partnerstwa publiczno-prywatne, które przyspieszą rozwój głównych technologii dzięki szeroko zakrojonym działaniom badawczym na poziomie wspólnotowym, w tym, w szczególności, wspólnym inicjatywom technologicznym. W programie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zawartym w strategii lizbońskiej podkreśla się potrzebę stworzenia warunków sprzyjających inwestowaniu w wiedzę i innowacje we Wspólnocie w celu zwiększenia konkurencyjności, tempa wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Przedsiębiorstwa europejskie i inne organizacje badawczorozwojowe zajmujące się nanoelektroniką podjęły w ramach szóstego programu ramowego inicjatywę utworzenia europejskiej platformy technologicznej w zakresie nanoelektroniki (zwanej dalej „platformą technologiczną ENIAC”). W ramach platformy technologicznej ENIAC na podstawie szerokich konsultacji z partnerami publicznymi i prywatnymi opracowano strategiczny program badań. W programie określono priorytety w zakresie nanoelektroniki oraz zalecenia dotyczące kierunków realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w tej dziedzinie.

(6)

Wspólna inicjatywa technologiczna w zakresie nanoelektroniki stanowi odpowiedź na komunikaty Komisji: z dnia 6 kwietnia 2005 r. „Budowa europejskiej przestrzeni badawczej (ERA) wiedzy na rzecz wzrostu” oraz z dnia 20 lipca 2005 r. „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspólnotowy program lizboński”, wzywające do nowego i bardziej ambitnego podejścia do partnerstw publiczno-prywatnych o szerokim zasięgu w dziedzinach będących głównym przedmiotem zainteresowania z punktu widzenia konkurencyjności europejskiej, określonych dzięki kontaktom z przedstawicielami przemysłu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 52 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

  • Dz. U. L30 - 38 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.