Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 10

Strona 10 z 16

Regulamin wewnętrzny Posiedzenia Rady Zarządzającej odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje się na wniosek jednego z członków lub na wniosek Dyrektora Wykonawczego. W zwykłych okolicznościach posiedzenia odbywają się w siedzibie głównej wspólnego przedsiębiorstwa IMI. Dyrektor Wykonawczy uczestniczy w posiedzeniach, o ile w określonym przypadku nie zadecydowano inaczej. Przewodniczący grupy przedstawicieli państw IMI ma prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Zarządzającej w charakterze obserwatora. Przewodniczący Komitetu Naukowego uczestniczy w posiedzeniach Rady Zarządzającej na jej zaproszenie, jeśli jest to istotne ze względu na porządek obrad. Obserwatorzy i inni eksperci mogą zostać zaproszeni przez Radę Zarządzającą na jej posiedzenia, jeśli jest to istotne ze względu na porządek obrad.

2. W przypadku gdy dane zadanie nie zostało przydzielone żadnemu z organów, należy ono do kompetencji Rady Zarządzającej. 3. Organy wspólnego przedsiębiorstwa IMI wspierane są przez dwa zewnętrzne organy doradcze: Grupę Przedstawicieli Państw IMI oraz forum stron zainteresowanych. Artykuł 5 Rada Zarządzająca 1. a) Skład, prawo głosu i proces decyzyjny Każdy z członków wspólnego przedsiębiorstwa IMI reprezentowany jest w Radzie Zarządzającej przez nie więcej niż pięciu przedstawicieli. Każdy z członków założycieli dysponuje pięcioma głosami w Radzie Zarządzającej. Prawo głosu każdego z nowych członków będzie ustalane proporcjonalnie do ich wkładu w stosunku do wszystkich wkładów wniesionych na rzecz działań wspólnego przedsiębiorstwa IMI. Głosy każdego z członków są niepodzielne. Decyzje Rady Zarządzającej podejmowane są większością trzech czwartych całkowitej liczby głosów i muszą otrzymać pozytywny głos członków założycieli. Przewodniczący Rady Zarządzającej jest przedstawicielem członków założycieli i pełni swą funkcję w systemie rotacyjnym. Przedstawiciele członków nie są osobiście odpowiedzialni za działania podjęte w ramach wykonywania swych obowiązków w charakterze przedstawicieli w Radzie Zarządzającej. Rola i zadania

g) h)

i)

j) k)

l)

b)

m)

c)

n)

d) e)

o) p)

f)

q)

g)

r)

2.

s)

Rada Zarządzająca ponosi ogólną odpowiedzialność za działalność wspólnego przedsiębiorstwa IMI i sprawuje nadzór nad realizacją jego działań. W szczególności Rada Zarządzająca: a) ocenia wnioski o członkostwo i decyduje o zmianach w składzie członkowskim zgodnie z art. 3;

3. a)

b) b) decyduje o wypowiedzeniu członkostwa we wspólnym przedsiębiorstwie IMI każdemu państwu członkowskiemu, które nie wypełnia swoich zobowiązań, nie naruszając postanowień Traktatu zapewniających zgodność z prawem wspólnotowym; zatwierdza proponowany roczny plan realizacji i związany z nim plan kosztów; zatwierdza proponowany budżet roczny, w tym także plan zatrudnienia; zatwierdza zaproszenia do składania wniosków;

c)

c)

d)

d)

e)

e)

4.2.2008

PL

Artykuł 6 Dyrektor Wykonawczy

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

l)

L 30/47

zarządza zaproszeniami do składania ofert w związku z zapotrzebowaniem wspólnego przedsiębiorstwa IMI na towary lub usługi zgodnie z przepisami finansowymi wspólnego przedsiębiorstwa IMI; przygotowuje zaproszenia do składania wniosków; wykonuje zadania powierzone lub przekazane mu przez Radę Zarządzającą; przedkłada Radzie Zarządzającej wszelkie zmiany w programie badań zalecane przez Komitet Naukowy; przedkłada Radzie Zarządzającej swoje wnioski w sprawie struktury organizacyjnej Biura Wykonawczego, a także organizuje i nadzoruje pracę personelu wspólnego przedsiębiorstwa IMI oraz kieruje nią; zwołuje posiedzenia Rady Zarządzającej; zwołuje coroczne forum stron zainteresowanych w celu zagwarantowania otwartości i przejrzystości działań wspólnego przedsiębiorstwa IMI wobec stron zainteresowanych; stosownie do potrzeb uczestniczy w posiedzeniach Rady Zarządzającej, Komitetu Naukowego i forum stron zainteresowanych w charakterze obserwatora; jeśli jest taka potrzeba, powołuje doraźne lub pomocnicze organy lub komitety naukowe zatwierdzone przez Radę Zarządzającą oraz gromadzi wskazówki naukowe ekspertów; dostarcza Radzie Zarządzającej wszelkich innych informacji, o które się ona zwróci; odpowiada za ocenę i kontrolę ryzyka; proponuje Radzie Zarządzającej umowy ubezpieczenia, których zawarcie może być niezbędne do wypełnienia zobowiązań wspólnego przedsiębiorstwa IMI; odpowiada za zawieranie umów o dotacje na realizację działań badawczych oraz umów w sprawie świadczenia usług lub zaopatrzenia, o których mowa w art. 12, niezbędnych do działalności wspólnego przedsiębiorstwa IMI. Dyrektora Wykonawczego wspiera personel Biura Wykonawczego. Artykuł 7 Komitet Naukowy

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 52 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.