Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 11

Strona 11 z 16

1. Dyrektor Wykonawczy posiada najwyższą władzę wykonawczą i odpowiada za bieżące zarządzanie wspólnym przedsiębiorstwem IMI zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez Radę Zarządzającą. W tym kontekście dostarcza regularnie wszelkich informacji Radzie Zarządzającej i Komitetowi Naukowemu oraz odpowiada na wszystkie ich poszczególne doraźne wnioski o informacje. W odniesieniu do personelu dyrektor korzysta z kompetencji ustalonych w art. 7 ust. 2 rozporządzenia. 2. Dyrektor Wykonawczy jest prawnym przedstawicielem wspólnego przedsiębiorstwa IMI. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w sposób całkowicie niezależny i jest odpowiedzialny przed Radą Zarządzającą. 3. Dyrektor Wykonawczy jest powoływany przez Radę Zarządzającą na okres trzech lat w następstwie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w innych periodykach lub na stronach internetowych. Po dokonaniu oceny działalności dyrektora Rada Zarządzająca może jednorazowo przedłużyć jego kadencję na kolejny okres nieprzekraczający czterech lat. 4. a) W szczególności Dyrektor Wykonawczy: odpowiada za działania w zakresie komunikacji związane ze wspólnym przedsiębiorstwem IMI; zarządza we właściwy sposób publicznymi i prywatnymi środkami finansowymi; przedstawia Radzie Zarządzającej zalecenia dotyczące ustaleń i wskazówek dotyczących oceny i wyboru wniosków w sprawie projektów w celu ich zatwierdzenia. Wskazówki te obejmują procedury, skład oraz obowiązki komitetów wzajemnej oceny, które oceniają wnioski w sprawie projektów i zasady rozpowszechniania wyników badań; nadzoruje zarządzanie ogłaszaniem zaproszeń do składania wniosków w sprawie projektów, procesem oceny i wyboru wniosków, negocjowaniem wybranych wniosków, ich kontrolą i administrowaniem dotacji, w tym koordynowaniem finansowanych działań badawczych; kieruje utworzeniem odpowiedniego systemu rachunkowości i zarządzaniem nim; dostarcza Radzie Zarządzającej i Komitetowi Naukowemu odpowiednią dokumentację i zapewnia im wsparcie logistyczne; przygotowuje wniosek w sprawie rocznego planu realizacji i związane z nim plany kosztów; przygotowuje wniosek w sprawie budżetu rocznego, w tym także plan zatrudnienia; przygotowuje roczne sprawozdanie z działalności, obejmujące odnośne wydatki; przygotowuje roczne sprawozdania finansowe i bilans; przygotowuje wszelkie inne informacje, o które zwróci się Rada Zarządzająca;

m) n)

o)

p)

q) r)

s)

b)

t)

c)

u)

v) d) w)

e)

x)

f)

5.

g)

h)

i)

1. Komitet Naukowy jest organem doradczym Rady Zarządzającej, który działa w ścisłej współpracy z Biurem Wykonawczym i przy jego wsparciu. 2. W skład Komitetu Naukowego wchodzi nie więcej niż 15 członków.

j) k)

3. W komitecie reprezentowani są w sposób zrównoważony eksperci ze środowisk akademickich, organizacji pacjentów, sektora przemysłu i organów nadzorczych. Wspólnie członkowie Komitetu Naukowego

L 30/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

f)

4.2.2008

posiadają kompetencje naukowe i wiedzę specjalistyczną obejmujące cały proces opracowywania leków i niezbędne do przedstawiania strategicznych zaleceń naukowych odnoszących się do wspólnego przedsiębiorstwa IMI. 4. Rada Zarządzająca określa szczegółowe kryteria dotyczące członków Komitetu Naukowego i ustala proces ich selekcji oraz mianuje ich spośród kandydatów znajdujących się na liście zaproponowanej przez Grupę Przedstawicieli Państw IMI. 5. Komitet Naukowy w drodze konsensusu wybiera spośród swoich członków przewodniczącego. 6. a) b) Komitet Naukowy wykonuje następujące zadania: doradza w kwestii aktualności programu badań i zaleca poprawki; doradza w sprawie priorytetów naukowych na potrzeby wniosku w sprawie rocznego planu realizacji; doradza Radzie Zarządzającej i Dyrektorowi Wykonawczemu w kwestii osiągnięć naukowych opisanych w rocznym sprawozdaniu z działalności; doradza w kwestii składu komitetów wzajemnej oceny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 52 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.