Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 12

Strona 12 z 16

doradza w sprawie zmian w procedurze zaproszeń, w procesie oceny i w przepisach dotyczących własności intelektualnej w ramach wspólnego przedsiębiorstwa IMI; informuje wspólne przedsiębiorstwo IMI o istotnych działaniach prowadzonych na szczeblu krajowym.

g)

3. Posiedzenia Grupy Przedstawicieli Państw IMI odbywają się co najmniej dwa razy w roku i zwoływane są przez Dyrektora Zarządzającego. W związku ze szczególnymi sprawami wysokiej wagi dla działań wspólnego przedsiębiorstwa IMI mogą być zwoływane posiedzenia nadzwyczajne. Posiedzenia takie zwołuje Dyrektor Wykonawczy z inicjatywy własnej lub na wniosek przedstawicieli państw IMI. Grupa przedstawicieli państw IMI może z własnej inicjatywy wydawać zalecenia wspólnemu przedsiębiorstwu IMI. Wspólne przedsiębiorstwo IMI informuje grupę przedstawicieli państw IMI o działaniach, jakie podjął w związku z tymi zaleceniami. Dyrektor Wykonawczy jest obecny podczas posiedzeń Grupy Przedstawicieli Państw IMI. Grupa Przedstawicieli Państw IMI przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Artykuł 9

c)

d)

Forum stron zainteresowanych 1. Forum stron zainteresowanych jest spotkaniem otwartym na uczestnictwo wszystkich stron zainteresowanych i zwoływanym co najmniej raz w roku przez Dyrektora Wykonawczego. 2. Uczestników forum stron zainteresowanych informuje się o działaniach wspólnego przedsiębiorstwa IMI i zachęca się do przedstawiania uwag. Artykuł 10 Funkcja audytora wewnętrznego

7. Posiedzenia komitetu naukowego odbywają się przynajmniej raz w roku, a zwołuje je przewodniczący. 8. Po uzgodnieniu tego z przewodniczącym Komitet Naukowy może w celach doradczych zaprosić na swoje posiedzenia osoby niebędące jego członkami. Artykuł 8 Grupa Przedstawicieli Państw IMI 1. Skład

W skład Grupy Przedstawicieli Państw IMI wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego i państwa stowarzyszonego z programem ramowym. Grupa wybiera przewodniczącego spośród swoich członków. 2. Rola i zadania

Funkcje powierzone na mocy art. 185 ust. 3 rozporządzenia finansowego wewnętrznemu audytorowi Komisji są wykonywane w ramach Rady Zarządzającej, która wprowadza odpowiedni przepis z uwzględnieniem rozmiaru i zakresu wspólnego przedsiębiorstwa IMI. Artykuł 11 Źródła finansowania

Grupa Przedstawicieli Państw IMI pełni rolę doradczą wobec wspólnego przedsiębiorstwa IMI i działa jako pośrednik pomiędzy wspólnym przedsiębiorstwem IMI a odpowiednimi stronami zainteresowanymi w poszczególnych państwach. W szczególności grupa ta: a) doradza w sprawie priorytetów naukowych w danym roku, uwzględniając synergie z programem ramowym; ułatwia upowszechnianie informacji związanych z zaproszeniami do składania wniosków o uczestnictwo stron zainteresowanych w poszczególnych krajach; posiada informacje o wynikach procesu oceny;

1. Wszystkie zasoby wspólnego przedsiębiorstwa IMI oraz działania przez nie podejmowane służą realizacji celów określonych w art. 2 rozporządzenia. 2. Na zasoby wspólnego przedsiębiorstwa IMI uwzględnione w jego budżecie składają się: a) b) finansowe wkłady członków; wszelkie dochody uzyskane przez wspólne przedsiębiorstwo IMI; wszystkie pozostałe wkłady finansowe, zasoby i przychody.

b)

c) d) e)

c) przedstawia opinię na temat aktualizacji programu badań; doradza w sprawie działań wspólnego przedsiębiorstwa IMI;

Wszystkie odsetki od wkładów wpłaconych przez członków są uznawane za dochód wspólnego przedsiębiorstwa IMI.

4.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/49

3. Bieżące koszty wspólnego przedsiębiorstwa IMI pokrywane są przez jego członków. a) członkowie założyciele wnoszą wkłady równej wysokości, spośród których żaden nie przekracza 4 % całkowitego wkładu finansowego Wspólnoty we wspólne przedsiębiorstwo IMI. Jeśli część wkładu Wspólnoty nie zostanie wykorzystana, może być przeznaczona na działania badawcze, o których mowa w ust. 4; wszyscy pozostali członkowie wnoszą wkład proporcjonalny do wysokości ich całkowitego wkładu w działania badawcze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 52 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.