Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 13

Strona 13 z 16

zasadzie konkursu zaproszeń do składania wniosków w sprawie projektów, po przeprowadzeniu niezależnej oceny i zawarciu umów o dotację oraz umów dotyczących projektów. 2. Wspólne przedsiębiorstwo IMI opracowuje procedury i mechanizmy realizacji, nadzoru i kontroli zawartych umów o dotację. 3. a) Umowa o dotację: zawiera odpowiednie ustalenia dotyczące realizacji działań badawczych; zawiera odpowiednie ustalenia finansowe i przepisy związane z prawami własności intelektualnej oparte na zasadach określonych w art. 22; reguluje stosunek między wybranym konsorcjum a wspólnym przedsiębiorstwem IMI.

b)

b) 4. Działania badawcze są wspólnie finansowane z następujących źródeł: a) wkładów niepieniężnych (zwanych dalej „wkładami rzeczowymi”) firm farmaceutycznych działających na podstawie badań naukowych i będących członkami EFPIA, w postaci zasobów (takich jak pracownicy, sprzęt, materiały eksploatacyjne itp.) o wartości co najmniej równej wysokości wkładu finansowego Wspólnoty; odpowiedniego wkładu finansowego Wspólnoty ze środków siódmego programu ramowego, uwzględnionego w budżecie wspólnego przedsiębiorstwa IMI; wkładów, o których mowa w art. 2 ust. 2, wniesionych przez członków. c)

4. Umowa dotycząca projektu zawierana jest przez członków konsorcjum: a) aby poczynić odpowiednie ustalenia dotyczące realizacji umowy o dotację; aby uregulować stosunki pomiędzy uczestnikami projektu.

b)

b)

c)

Wkłady rzeczowe podlegają ocenie. Metody oceny wkładów rzeczowych określa się w regulaminie i opisie procedur wspólnego przedsiębiorstwa IMI, w zgodzie z jego przepisami finansowymi i na podstawie zasad uczestnictwa w siódmym programie ramowym. Wkłady rzeczowe są weryfikowane przez niezależnego audytora. 5. Firmy farmaceutyczne działające na podstawie badań naukowych, uczestniczące w IMI i będące członkami EFPIA, nie są uprawnione do otrzymywania od wspólnego przedsiębiorstwa IMI wsparcia dla żadnego rodzaju działań. 6. W sytuacji, gdy jeden z członków wspólnego przedsiębiorstwa IMI lub jedna z uczestniczących w IMI firm farmaceutycznych działających na podstawie badań i będących członkami EFPIA nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie wnoszenia ustalonych wkładów, Dyrektor Wykonawczy zwołuje posiedzenie Rady Zarządzającej w celu podjęcia decyzji: a) w przypadku niewywiązującego się ze zobowiązań członka – czy należy wypowiedzieć członkostwo lub zastosować inne środki do czasu spełnienia przez członka swych zobowiązań; lub w przypadku niewywiązującej się ze zobowiązań firmy farmaceutycznej działającej na podstawie badań i będącej członkiem EFPIA – jakie stosowne środki należy podjąć.

5. Do uczestnictwa w projekcie kwalifikuje się każdy podmiot prawny prowadzący w jednym z państw członkowskich lub państw stowarzyszonych z siódmym programem ramowym działania odpowiadające celom wspólnego przedsiębiorstwa IMI. Uczestniczyć w projekcie mogą także wszelkie inne podmioty prawne, jeśli zostanie to uzgodnione przez Radę Zarządzającą. 6. Oprócz wkładu na rzecz bieżących kosztów, o którym mowa w art. 11 ust. 3, wkład Wspólnoty na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa IMI przeznaczony jest na realizację działań badawczych. Górne granice takiego wkładu finansowego Wspólnoty są zgodne z granicami ustalonymi w zasadach uczestnictwa w siódmym programie ramowym. Następujące podmioty prawne kwalifikują się do otrzymania tego typu finansowania: a) mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1); podmioty prawne posiadające status niekomercyjnych organizacji publicznych na mocy prawa krajowego (2); organizacje międzyrządowe, które posiadają osobowość prawną na mocy międzynarodowego prawa publicznego, jak również wszelkie wyspecjalizowane agencje utworzone przez tego rodzaju organizacje międzyrządowe; podmioty prawne utworzone na mocy prawa wspólnotowego; podmioty prawne utworzone jako organizacje niekomercyjne, które w ramach realizacji swoich podstawowych celów prowadzą badania lub zajmują się rozwojem technologicznym; szkoły średnie i uczelnie wyższe; kwalifikowane organizacje pacjentów o charakterze niekomercyjnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 52 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.