Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 14

Strona 14 z 16

Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36. Do celów rozporządzenia do „niekomercyjnych organizacji publicznych” zaliczają się organizacje, które mogą osiągać zyski, lecz nie mogą dysponować nimi w inny sposób niż przeznaczając je na działania przynoszące korzyść interesowi publicznemu; organizacje te koncentrują się przede wszystkim na badaniach naukowych i technologicznych.

b)

c)

b)

d) e)

7. Cały majątek wytworzony przez wspólne przedsiębiorstwo IMI lub przekazany mu na potrzeby realizacji jego celów ujętych w art. 2 rozporządzenia jest własnością wspólnego przedsiębiorstwa IMI. Artykuł 12 Działania badawcze, umowy o dotację i umowy dotyczące projektów 1. Wspólne przedsiębiorstwo IMI udziela wsparcia ewentualnym działaniom badawczym po ogłoszeniu otwartych i organizowanych na

f) g)

(1) (2)

L 30/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2008

7. Aby spełnić kryteria kwalifikowania się do finansowania wspólnotowego, koszty poniesione w związku z realizacją działań badawczych nie mogą zawierać podatku VAT. Artykuł 13 Zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe wspólnego przedsiębiorstwa IMI nie przekraczają kwoty zasobów finansowych, które są dostępne w jego budżecie lub do wpłaty których zobowiązali się jego członkowie. Artykuł 14 Dochody finansowe Z wyjątkiem przypadku likwidacji wspólnego przedsiębiorstwa IMI zgodnie z art. 24, nadwyżka dochodów nad wydatkami nie jest wypłacana członkom wspólnego przedsiębiorstwa IMI. Artykuł 15 Rok budżetowy Rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Artykuł 16 Wykonanie finansowe Budżet wspólnego przedsiębiorstwa IMI wykonuje Dyrektor Wykonawczy. Artykuł 17 Sprawozdawczość finansowa 1. Co roku Dyrektor Wykonawczy przedstawia Radzie Zarządzającej wstępny projekt rocznego planu budżetu zawierający przewidywaną wysokość wydatków rocznych na następne dwa lata. W ramach tej prognozy szacunek dochodów i wydatków dla pierwszego z tych dwóch kolejnych lat sporządzony jest tak szczegółowo, jak wymagają tego cele wewnętrznej procedury budżetowej każdego z członków w zakresie jego wkładów finansowych na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa IMI. Dyrektor Wykonawczy przekazuje Radzie Zarządzającej wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do tego celu. 2. Członkowie Rady Zarządzającej przekazują Dyrektorowi Wykonawczemu swoje uwagi do wstępnego projektu rocznego planu budżetu, w szczególności dotyczące szacunków zasobów i wydatków na rok następny. 3. Na podstawie uwag członków Rady Zarządzającej Dyrektor Wykonawczy przygotowuje roczny plan budżetu na kolejny rok i przekazuje go do zatwierdzenia Radzie Zarządzającej. 4. Rada Zarządzająca wspólnego przedsiębiorstwa IMI przyjmuje roczny plan budżetu i roczny plan realizacji na dany rok przed końcem poprzedniego roku. 5. W terminie dwóch miesięcy od zamknięcia każdego roku budżetowego Dyrektor Wykonawczy przedstawia Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe i bilans za poprzedni rok. Roczne sprawozdanie finansowe i bilans za poprzedni rok przedstawiane są Trybunałowi Obrachunkowemu i Komisji. Artykuł 18 Planowanie i sprawozdawczość 1. W rocznym planie realizacji opisuje się działania wspólnego przedsiębiorstwa IMI planowane na nadchodzący rok i związane z nimi

plany kosztów. Po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą roczny plan realizacji podaje się do wiadomości publicznej w wersji, która może być publikowana. 2. W rocznym sprawozdaniu z działalności przedstawia się postępy poczynione przez wspólne przedsiębiorstwo IMI w każdym roku kalendarzowym, szczególnie w odniesieniu do rocznego planu realizacji na dany rok. W sprawozdaniu tym zawarte są także informacje o przeprowadzonych działaniach badawczych i uczestnictwie MŚP w tych działaniach, a także o innych działaniach podjętych w poprzednim roku oraz związanych z nimi wydatkach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 52 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.