Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 15

Strona 15 z 16

Wydatki są pokrywane z wkładów pieniężnych członków oraz wkładów uczestniczących w IMI firm farmaceutycznych działających na podstawie badań naukowych i będących członkami EFPIA. Dyrektor Wykonawczy przedstawia roczne sprawozdanie z działalności wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i bilansem. Po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą roczny plan realizacji podaje się do wiadomości publicznej. Artykuł 19 Zamówienia na usługi i dostawy Wspólne przedsiębiorstwo IMI określa wszelkie procedury i mechanizmy do celów realizacji, nadzoru i kontroli złożonych zamówień na usługi i dostawy niezbędnych dla działalności wspólnego przedsiębiorstwa IMI, zgodnie ze swoimi przepisami finansowymi. Artykuł 20 Odpowiedzialność członków, ubezpieczenie 1. Odpowiedzialność finansowa członków za długi wspólnego przedsiębiorstwa IMI ogranicza się do wysokości wniesionego już przez nich wkładu na pokrycie bieżących kosztów zgodnie z art. 11 ust. 3. 2. Wspólne przedsiębiorstwo IMI zawiera odpowiednie umowy o ubezpieczenie i odnawia je. Artykuł 21 Konflikt interesów W trakcie realizacji swoich działań wspólne przedsiębiorstwo IMI unika konfliktów interesów. Artykuł 22 Polityka w zakresie praw własności intelektualnej 1. Wspólne przedsiębiorstwo IMI przyjmuje ogólne zasady regulujące politykę w zakresie praw własności intelektualnej wspólnego przedsiębiorstwa IMI, które będą włączane do umów o dotację i umów dotyczących projektów. 2. Celem polityki w zakresie praw własności intelektualnej wspólnego przedsiębiorstwa IMI jest wspieranie tworzenia, udostępniania i wykorzystywania wiedzy, doprowadzenie do sprawiedliwego podziału praw, nagradzanie innowacji oraz zapewnienie szerokiego udziału w projektach podmiotów prywatnych i publicznych (w tym m.in. uczestniczących we wspólnym przedsiębiorstwie firm farmaceutycznych działających na podstawie badań naukowych i będących członkami EFPIA, grup akademickich oraz małych i średnich przedsiębiorstw).

4.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Artykuł 24 Likwidacja

L 30/51

3. Polityka w zakresie praw własności intelektualnej kieruje się następującymi zasadami:

a)

każdy uczestnik projektu pozostaje właścicielem własności intelektualnej wnoszonej do projektu oraz własności intelektualnej wytworzonej w ramach projektu, chyba że uczestnicy danego projektu wspólnie uzgodnią inaczej i potwierdzą to w formie pisemnej. Warunki dotyczące praw dostępu i licencji dotyczących własności intelektualnej wnoszonej do projektu lub wytworzonej w jego ramach przez uczestników są określane w umowie o dotację oraz w umowie dotyczącej projektu sporządzanych do celów danego projektu;

1. Wspólne przedsiębiorstwo IMI podlega likwidacji po zakończeniu okresu przewidzianego w art. 1 rozporządzenia lub w następstwie zmiany wprowadzonej na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia. 2. Procedura likwidacyjna uruchamiana jest automatycznie z chwilą wypowiedzenia członkostwa przez jednego z członków założycieli wspólnego przedsiębiorstwa IMI. 3. Do celów przeprowadzenia procedury likwidacji wspólnego przedsiębiorstwa IMI Rada Zarządzająca wyznacza jednego lub większą liczbę likwidatorów, którzy wykonują jej decyzje. 4. Podczas likwidacji wspólne przedsiębiorstwo IMI zwraca państwu przyjmującemu wszelkie obiekty udostępnione przez to państwo w ramach wsparcia na podstawie zawartej z nim umowy. 5. Po rozdysponowaniu udostępnionych w ramach wsparcia obiektów w sposób określony w ust. 4 pozostały majątek jest wykorzystywany na pokrycie zobowiązań wspólnego przedsiębiorstwa IMI oraz wydatków związanych z jego likwidacją. Ewentualne nadwyżki są rozdzielane pomiędzy podmioty będące w czasie likwidacji członkami wspólnego przedsiębiorstwa, a niedobory są przez nich pokrywane – proporcjonalnie do sumy wkładów faktycznie wniesionych przez te podmioty na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa IMI.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 52 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.