Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 16

Strona 16 z 16

Wszelka nadwyżka przypadająca Wspólnocie po podziale jest zwracana do budżetu Komisji. 6. Pozostałe składniki majątku, długi lub zobowiązania są rozdzielane pomiędzy podmioty będące w czasie likwidacji członkami wspólnego przedsiębiorstwa proporcjonalnie do sumy wkładów faktycznie wniesionych przez te podmioty na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa IMI. 7. W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania wszelkimi umowami o dotacje, o których mowa w art. 12, oraz zamówieniami na usługi i dostawy, o których mowa w art. 19, w przypadku gdy okres obowiązywania tych umów lub zamówień wykracza poza czas trwania wspólnego przedsiębiorstwa IMI, przyjmuje się procedurę ad hoc.

b)

uczestnicy projektu zobowiązują się do upowszechniania i umożliwiania korzystania z wyników oraz własności intelektualnej wytworzonych w ramach danego projektu zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dotację oraz w umowie dotyczącej projektu, z uwzględnieniem ochrony praw własności intelektualnej, zobowiązań w zakresie poufności i uzasadnionych interesów właścicieli.

Artykuł 23 Zmiany statutu 1. Każdy członek wspólnego przedsiębiorstwa IMI może wystąpić do Rady Zarządzającej z inicjatywą zmiany niniejszego statutu.

2. Inicjatywy, o których mowa w ust. 1, zatwierdzone przez Radę Zarządzającą są, jako projekty zmian, przekazywane Komisji, która przyjmuje je stosownie do sytuacji.

3. Jednak każda zmiana dotycząca istotnych elementów niniejszego statutu, w szczególności zmian w jego art. 2, 3, 5, 6, 11, 12, 20, 23 i 24, jest przyjmowana zgodnie z art. 172 Traktatu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 52 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.