Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 5

Strona 5 z 16

(3) Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1. (4) Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2. (5) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.

wościom i nadużyciom; należy również podjąć kroki

(1) Dz.U. L 391 z 30.12.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 337/2007 (Dz.U. L 90 z 30.3.2007, str. 1).

4.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 5 Wkład Wspólnoty Artykuł 2 Cele

L 30/41

2. Siedziba wspólnego przedsiębiorstwa IMI mieści się w Brukseli, w Belgii.

Wspólne przedsiębiorstwo IMI przyczynia się do realizacji siódmego programu ramowego oraz w szczególności tematu „Zdrowie” programu szczegółowego „Współpraca” wdrażającego siódmy program ramowy. Celem wspólnego przedsiębiorstwa jest znaczna poprawa efektywności i skuteczności procesu opracowywania leków, w wyniku czego europejski sektor farmaceutyczny ma długofalowo produkować skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki innowacyjne. W szczególności przedsiębiorstwo to: a) wspiera przedkonkurencyjne farmaceutyczne badania naukowe i prace rozwojowe w państwach członkowskich i państwach stowarzyszonych z siódmym programem ramowym przez skoordynowane podejście mające na celu przezwyciężenie stwierdzonych zastojów w badaniach w procesie opracowywania leków; wspiera realizację priorytetów badawczych określonych w programie badawczym wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych (zwanych dalej „działaniami badawczymi”), głównie poprzez przyznawanie dotacji w drodze organizowanych na zasadzie konkursu zaproszeń do składania wniosków; dba, by podejmowane działania uzupełniały się z innymi działaniami siódmego programu ramowego; jest publiczno-prywatnym partnerstwem mającym na celu zwiększenie inwestycji w sektor biofarmaceutyczny w państwach członkowskich i państwach stowarzyszonych z siódmym programem ramowym, co nastąpić ma poprzez łączenie zasobów sektorów: publicznego i prywatnego oraz wspieranie współpracy między tymi sektorami; propaguje włączenie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do swoich działań zgodnie z celami siódmego programu ramowego. Artykuł 3 Status prawny Wspólne przedsiębiorstwo IMI jest organem Wspólnoty i ma osobowość prawną. We każdym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej ma ono zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznanym osobom prawnym na mocy prawa tych państw. W szczególności wspólne przedsiębiorstwo może nabywać lub zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz być stroną w postępowaniu sądowym. Artykuł 4 Statut Niniejszym przyjmuje się statut wspólnego przedsiębiorstwa IMI zamieszczony w załączniku do niniejszego rozporządzenia i stanowiący jego integralną część.

1. Maksymalna wysokość wkładu Wspólnoty do wspólnego przedsiębiorstwa IMI przeznaczona na koszty bieżące oraz badania naukowe i prace rozwojowe wynosi 1 000 mln EUR. Wkład ten wypłacany jest ze środków w budżecie ogólnym Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie tematu „Zdrowie” programu szczegółowego „Współpraca” wdrażającego siódmy program ramowy, zgodnie z przepisami art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego. 2. Ustalenia dotyczące wysokości wkładu finansowego Wspólnoty będą uzgadniane w drodze umowy ogólnej i corocznych umów finansowych zawieranych pomiędzy Komisją, działającą w imieniu Wspólnoty, a wspólnym przedsiębiorstwem IMI. 3. Wsparcie Wspólnoty dla wspólnego przedsiębiorstwa IMI przeznaczone na finansowanie działań badawczych będzie udzielane w drodze otwartych i organizowanych na zasadzie konkursu zaproszeń do składania wniosków. Artykuł 6 Przepisy finansowe 1. Wspólne przedsiębiorstwo IMI przyjmuje szczegółowe przepisy finansowe zgodnie z art. 185 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Przepisy te mogą odbiegać od przepisów ustanowionych rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2343/ 2002 (1) w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia finansowego, w przypadkach gdy wymagają tego szczególne względy operacyjne wspólnego przedsiębiorstwa IMI i z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 52 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.