Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 6

Strona 6 z 16

2. Wspólne przedsiębiorstwo IMI posiada zdolność do prowadzenia własnego audytu wewnętrznego. Artykuł 7 Personel 1. Do personelu wspólnego przedsiębiorstwa IMI i do jego dyrektora wykonawczego zastosowanie mają: Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnot Europejskich w celu zastosowania wspomnianych regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia. 2. Bez uszczerbku dla ust. 3 niniejszego artykułu oraz art. 6 ust. 3 statutu, wspólne przedsiębiorstwo IMI korzysta w stosunku do swojego personelu z uprawnień przekazanych organowi mianującemu na mocy regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich oraz organowi upoważnionemu do zawierania umów na mocy warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

(1) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72.

b)

c)

d)

e)

L 30/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej c)

4.2.2008

3. Rada Zarządzająca w porozumieniu z Komisją przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, o których mowa w art. 110 Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i w Warunkach zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. 4. Zasoby kadrowe określa się w planie zatrudnienia wspólnego przedsiębiorstwa IMI, który zostanie zawarty w jego rocznym budżecie. 5. Personel wspólnego przedsiębiorstwa IMI składa się z pracowników czasowych i pracowników kontraktowych zatrudnianych na czas określony z możliwością jednokrotnego przedłużenia na czas określony. Całkowity okres zatrudnienia nie przekracza siedmiu lat i w żadnym wypadku nie wykracza poza okres istnienia wspólnego przedsiębiorstwa. 6. Wszystkie koszty związane z personelem ponoszone są przez wspólne przedsiębiorstwo IMI. Artykuł 8 Przywileje i immunitety Do wspólnego przedsiębiorstwa oraz jego personelu zastosowanie ma Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich. Artykuł 9 Odpowiedzialność 1. Odpowiedzialność umowną wspólnego przedsiębiorstwa IMI regulują odpowiednie postanowienia umów oraz prawo właściwe dla danej umowy. 2. W zakresie odpowiedzialności pozaumownej wspólne przedsiębiorstwo IMI naprawia szkody wyrządzone przez swoich pracowników podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich. 3. Wszelkie wypłaty dokonywane przez wspólne przedsiębiorstwo IMI z tytułu odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 i 2, oraz poniesione w związku z tym koszty i wydatki uważa się za wydatki wspólnego przedsiębiorstwa IMI i pokrywa się z jego zasobów. 4. Wspólne przedsiębiorstwo IMI ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonywanie swoich zobowiązań. Artykuł 10 Właściwość Trybunału Sprawiedliwości oraz prawo właściwe 1. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania: a) we wszelkich sporach pomiędzy członkami dotyczących przedmiotu niniejszego rozporządzenia lub statutu, o którym mowa w art. 4; na podstawie każdej klauzuli arbitrażowej ujętej w umowach i zamówieniach zawartych przez wspólne przedsiębiorstwo IMI;

w sprawach wniesionych przeciwko wspólnemu przedsiębiorstwu IMI, w tym przeciwko decyzjom jego organów, na warunkach określonych w art. 230 i 232 Traktatu; w sporach dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone przez pracowników wspólnego przedsiębiorstwa IMI podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

d)

2. Do wszystkich spraw nieobjętych niniejszym rozporządzeniem lub innymi aktami prawa wspólnotowego zastosowanie ma prawo państwa, w którym znajduje się siedziba wspólnego przedsiębiorstwa IMI. Artykuł 11 Sprawozdanie, ocena i absolutorium 1. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie w sprawie postępów osiągniętych przez wspólne przedsiębiorstwo IMI.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 52 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.