Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 7

Strona 7 z 16

Sprawozdanie to zawiera szczegóły dotyczące realizacji, w tym liczbę przekazanych wniosków, liczbę wniosków wybranych do finansowania, rodzaj uczestników, w tym MŚP, oraz dane statystyczne dotyczące poszczególnych państw. 2. Do dnia 31 grudnia 2010 r., a także do dnia 31 grudnia 2013 r., Komisja przeprowadza z pomocą niezależnych ekspertów śródokresową ocenę wspólnego przedsiębiorstwa IMI na podstawie zakresu uprawnień ustalonego po konsultacji w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa IMI. Oceny te dotyczą jakości i efektywności działania wspólnego przedsiębiorstwa IMI oraz postępów w realizacji wyznaczonych celów. Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski z tej oceny wraz ze swoimi uwagami i, w stosownych przypadkach, wnioski o zmianę niniejszego rozporządzenia, w tym o ewentualne wcześniejsze zakończenie działalności wspólnego przedsiębiorstwa IMI. 3. Nie później niż sześć miesięcy od zakończenia działalności wspólnego przedsiębiorstwa Komisja z pomocą niezależnych ekspertów przeprowadza ocenę końcową wspólnego przedsiębiorstwa IMI. Wyniki ostatecznej oceny przedstawiane są Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 4. Zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach finansowych wspólnego przedsiębiorstwa IMI, o których mowa w art. 6, absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa IMI udziela Parlament Europejski na zalecenie Rady. Artykuł 12 Ochrona interesów finansowych członków oraz środki zwalczania nadużyć finansowych 1. Wspólne przedsiębiorstwa IMI zapewnia odpowiednią ochronę interesów finansowych jego członków poprzez przeprowadzanie lub zezwalanie na przeprowadzanie odpowiednich kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

b)

4.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/43

2. W przypadku nadużyć popełnionych przez wspólne przedsiębiorstwa IMI lub jego pracowników członkowie zastrzegają sobie prawo odzyskania kwot nienależnie wypłaconych lub zmniejszenia bądź zawieszenia dalszych wkładów na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa IMI.

dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (2) ma zastosowanie do dokumentów będących w posiadaniu wspólnego przedsiębiorstwa IMI.

3. Do celów zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych działań niezgodnych z prawem zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 1073/1999.

2. Do dnia 7 sierpnia 2008 r. wspólne przedsiębiorstwo IMI przyjmie praktyczne uzgodnienia w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

4. Wspólne przedsiębiorstwo IMI przeprowadza kontrole na miejscu oraz audyty finansowe u uczestników działań badawczych finansowanych przez wspólne przedsiębiorstwo IMI.

3. Decyzje podjęte przez wspólne przedsiębiorstwo IMI na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą stanowić podstawę do wniesienia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Trybunału Sprawiedliwości na warunkach ustanowionych odpowiednio w art. 195 i 230 Traktatu.

5. Komisja i Trybunał Obrachunkowy mogą w razie potrzeby przeprowadzać kontrole na miejscu u podmiotów otrzymujących środki finansowe od wspólnego przedsiębiorstwa IMI, jak również u organów odpowiedzialnych za przyznanie tych środków. W tym celu wspólne przedsiębiorstwo IMI dopilnowuje, aby w umowach i zamówieniach przewidziane było prawo Komisji lub Trybunału Obrachunkowego do przeprowadzania odpowiednich kontroli, a w razie wykrycia nieprawidłowości – do nakładania odstraszających i proporcjonalnych kar.

Artykuł 15 Własność intelektualna Wspólne przedsiębiorstwo IMI przyjmuje odrębne przepisy dotyczące ochrony, wykorzystywania i upowszechniania wyników badań, oparte na zasadach zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1906/2006 zgodnie z art. 22 statutu, zapewniające w stosownych przypadkach ochronę własności intelektualnej powstałej w toku działań badawczych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz wykorzystywanie i upowszechnianie wyników badań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 52 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.