Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 8

Strona 8 z 16

6. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ustanowiony decyzją Komisji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom posiada wobec wspólnego przedsiębiorstwa IMI i jego personelu takie same uprawnienia, jak wobec departamentów Komisji. Niezwłocznie po swoim ustanowieniu wspólne przedsiębiorstwo IMI przystąpi do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (1). Wspólne przedsiębiorstwo IMI przyjmuje środki niezbędne do ułatwienia prowadzenia dochodzeń wewnętrznych przez OLAF.

Artykuł 16 Działania przygotowawcze 1. Komisja jest odpowiedzialna za ustanowienie wspólnego przedsiębiorstwa IMI i początkowy etap jego działalności do czasu uzyskania przez nie zdolności operacyjnej wystarczającej do wykonywania własnego budżetu. Komisja prowadzi wszelkie niezbędne działania zgodnie z prawem wspólnotowym, we współpracy z innymi członkami założycielami oraz z udziałem Rady Zarządzającej.

Artykuł 13 Poufność Nie naruszając przepisów art. 14, wspólne przedsiębiorstwo IMI zapewnia ochronę informacji szczególnie chronionych, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom jego członków lub uczestników działań podejmowanych w ramach wspólnego przedsiębiorstwa IMI.

2. Do czasu objęcia obowiązków przez Dyrektora Wykonawczego po jego mianowaniu przez Radę Zarządzającą zgodnie z art. 6 ust. 3 statutu Komisja może tymczasowo wyznaczyć do tego celu ograniczoną liczbę swoich urzędników, z których jeden będzie pełnił obowiązki Dyrektora Wykonawczego.

Artykuł 14 Przejrzystość 1. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego

(1) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 15.

3. Tymczasowy Dyrektor Wykonawczy może zatwierdzać wszelkie płatności w ramach środków przewidzianych w budżecie wspólnego przedsiębiorstwa IMI po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą i może zawierać umowy, w tym umowy o pracę po przyjęciu planu zatrudnienia wspólnego przedsiębiorstwa IMI. Intendent Komisji może zatwierdzać wszelkie płatności w ramach środków przewidzianych w ogólnym budżecie wspólnego przedsiębiorstwa IMI.

(2) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

L 30/44

PL Artykuł 17

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 18 Wejście w życie

4.2.2008

Wsparcie ze strony państwa przyjmującego Pomiędzy wspólnym przedsiębiorstwem IMI a Belgią zawarta zostaje umowa dotycząca lokalizacji pomieszczeń biurowych, przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia, które Belgia zapewni wspólnemu przedsiębiorstwu IMI.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2007 r. W imieniu Rady F. NUNES CORREIA

Przewodniczący

4.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

L 30/45

STATUT WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA RZECZ REALIZACJI WSPÓLNEJ INICJATYWY TECHNOLOGICZNEJ W ZAKRESIE LEKÓW INNOWACYJNYCH

Artykuł 1 Zadania i działania Głównymi zadaniami i działaniami Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (zwanego dalej „wspólnym przedsiębiorstwem IMI”) są: a) zapewnianie utworzenia wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych i zrównoważonego zarządzania nią; określenie i wykonanie rocznego planu realizacji, o którym mowa w art. 18, przez zaproszenia do składania wniosków w sprawie projektów; regularne przeprowadzanie przeglądów i wprowadzanie koniecznych korekt do programu badań wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych w świetle rozwoju nauki w trakcie jego realizacji; mobilizowanie potrzebnych zasobów sektora publicznego i prywatnego; nawiązanie i rozwijanie bliskiej i długotrwałej współpracy między Wspólnotą, sektorem przemysłu i pozostałymi stronami zainteresowanymi, takimi jak organy nadzorcze, organizacje pacjentów, środowisko akademickie i ośrodki kliniczne, a także współpracy między sektorem przemysłu a środowiskiem akademickim; ułatwianie koordynacji z działaniami krajowymi i międzynarodowymi w tej dziedzinie; podejmowanie działań w zakresie komunikacji i upowszechniania; komunikowanie się i współdziałanie z państwami członkowskimi i państwami stowarzyszonymi z siódmym programem ramowym za pośrednictwem specjalnie w tym celu utworzonej grupy (zwanej dalej „grupą przedstawicieli państw IMI”); organizowanie przynajmniej raz w roku spotkań (zwanych dalej „forum stron zainteresowanych”) z grupami interesów w celu zagwarantowania otwartości i przejrzystości działań badawczych wspólnego przedsiębiorstwa IMI wobec stron zainteresowanych; powiadamianie podmiotów prawnych, które zawarły ze wspólnym przedsiębiorstwem IMI umowę o dotację (zwaną dalej „umową o dotację”), o możliwościach zaciągania pożyczek w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w szczególności o mechanizmie finansowego podziału ryzyka stworzonym na mocy siódmego programu ramowego; publikowanie informacji o projektach, w tym nazw uczestników i kwoty wkładu finansowego wspólnego przedsiębiorstwa IMI w przeliczeniu na uczestnika; zapewnianie sprawnego działania wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych; wykonywanie wszelkich innych działań niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w art. 2 rozporządzenia. 1. — m) —

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 52 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.