Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 9

Strona 9 z 16

Artykuł 2 Członkowie 1. Członkami założycielami wspólnego przedsiębiorstwa IMI (zwanymi dalej „członkami założycielami”) są: a) b) Wspólnota Europejska, reprezentowana przez Komisję; oraz po zaakceptowaniu statutu wspólnego przedsiębiorstwa IMI – Europejska Federacja Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (zwana dalej „EFPIA”), niekomercyjne stowarzyszenie zarejestrowane na mocy prawa szwajcarskiego (numer rejestracji: 4749), ze stałą siedzibą w Brukseli, w Belgii. EFPIA jest organizacją reprezentującą przemysł farmaceutyczny w Europie.

b)

c)

d)

2. O członkostwo we wspólnym przedsiębiorstwie IMI mogą ubiegać się wszelkie podmioty prawne bezpośrednio lub pośrednio wspierające badania naukowe i prace rozwojowe w jednym z państw członkowskich lub państw stowarzyszonych z siódmym programem ramowym, pod warunkiem że wniosą one wkład w finansowanie realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa IMI określonych w art. 2 rozporządzenia oraz zaakceptują statut wspólnego przedsiębiorstwa IMI. 3. Członkowie założyciele i nowi członkowie, o których mowa w ust. 1 i 2, są dalej zwani „członkami”. Artykuł 3 Przystępowanie nowych członków i zmiany składu członkowskiego 1. Każdy nowy wniosek o członkostwo kierowany jest do Rady Zarządzającej. 2. Decyzje w sprawie przystąpienia każdego innego podmiotu prawnego podejmowane są przez Radę Zarządzającą z uwzględnieniem znaczenia i potencjalnej wartości dodanej wnioskodawcy dla realizacji celów wspólnego przedsiębiorstwa IMI. Komisja dostarcza Radzie w odpowiednim terminie informacje dotyczące oceny każdego wniosku o członkostwo i, w stosownych przypadkach, decyzji Rady Zarządzającej. 3. Każdy członek może wypowiedzieć członkostwo we wspólnym przedsiębiorstwie IMI. Wypowiedzenie członkostwa staje się skuteczne i nieodwołalne po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia pozostałych członków, w następstwie czego dawny członek zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań poza zobowiązaniami, które zostały zatwierdzone przez wspólne przedsiębiorstwo IMI jeszcze przed wypowiedzeniem przez niego członkostwa. 4. Członkostwo we wspólnym przedsiębiorstwie IMI nie może zostać przekazane stronie trzeciej bez uprzedniej zgody Rady Zarządzającej. Artykuł 4 Organy Organami wspólnego przedsiębiorstwa IMI są: Rada Zarządzająca, Dyrektor Wykonawczy,

e)

f)

g) h)

i)

j)

k)

l)

L 30/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

f)

4.2.2008

Komitet Naukowy.

zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności, w tym odnośne wydatki; zatwierdza roczne sprawozdania finansowe i bilans; zatwierdza, stosownie do potrzeb, wszelkie zmiany w programie badań zalecane przez Komitet Naukowy; zatwierdza wytyczne dotyczące oceny i wyboru wniosków w sprawie projektów, zaproponowane przez Biuro Wykonawcze; zatwierdza wykaz wybranych wniosków w sprawie projektów; mianuje, zwalnia Dyrektora Wykonawczego lub wyznacza osobę go zastępującą, dostarcza mu wskazówek i wytycznych oraz monitoruje wyniki jego pracy; zatwierdza strukturę organizacyjną Biura Wykonawczego na podstawie zaleceń Dyrektora Wykonawczego; przyjmuje przepisy finansowe wspólnego przedsiębiorstwa IMI zgodnie z art. 6 niniejszego rozporządzenia; zatwierdza wewnętrzne przepisy i procedury działania wspólnego przedsiębiorstwa IMI, w tym również politykę w zakresie praw własności intelektualnej zgodną z zasadami określonymi w art. 22; przyjmuje swój regulamin wewnętrzny zgodnie z ust. 3; zatwierdza inicjatywy w sprawie zmiany niniejszego statutu zgodnie z art. 23; przydziela zadania, które nie zostały przydzielone żadnemu z pozostałych organów wspólnego przedsiębiorstwa IMI; przyjmuje praktyczne uzgodnienia w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia; sprawuje nadzór nad ogółem działań wspólnego przedsiębiorstwa IMI.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 38 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 52 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.