Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

Data ogłoszenia:2008-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52

Strona 1 z 22
L 30/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r.

4.2.2008

w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 171 i 172, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

(5)

W konkluzjach z 25–26 listopada 2004 r. Rada zachęciła Komisję do szczegółowego opracowania koncepcji platform technologicznych i wspólnych inicjatyw technologicznych. Rada podkreśliła, że inicjatywy takie mogłyby przyczynić się do skoordynowania całości wspólnotowych wysiłków badawczych, tak aby osiągnąć synergię z działaniami prowadzonymi w ramach istniejących struktur, takich jak EUREKA i COST, z uwzględnieniem ich istotnego wkładu w badania i rozwój. Przedsiębiorstwa europejskie i inne organizacje badawczorozwojowe zajmujące się systemami wbudowanymi podjęły w ramach szóstego programu ramowego inicjatywę utworzenia europejskiej platformy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (zwanej dalej „platformą technologiczną ARTEMIS”). W ramach platformy technologicznej ARTEMIS na podstawie szerokich konsultacji z partnerami publicznymi i prywatnymi opracowano strategiczny program badań. W programie określono priorytety w zakresie systemów wbudowanych oraz zalecenia dotyczące kierunków realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w tej dziedzinie. Wspólna inicjatywa technologiczna w zakresie systemów wbudowanych stanowi odpowiedź na komunikaty Komisji z dnia 6 kwietnia 2005 r. „Budowa europejskiej przestrzeni badawczej (ERA) wiedzy na rzecz wzrostu” oraz z dnia 20 lipca 2005 r. „Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspólnotowy program lizboński”, wzywające do nowego i bardziej ambitnego podejścia do partnerstw publiczno-prywatnych o szerokim zasięgu w dziedzinach będących głównym przedmiotem zainteresowania z punktu widzenia konkurencyjności europejskiej, określonych dzięki kontaktom z przedstawicielami przemysłu. Wspólna inicjatywa technologiczna w zakresie systemów wbudowanych stanowi odpowiedź na potrzebę wsparcia rozpowszechnionych technologii informacyjno-komunikacyjnych określonych w sprawozdaniu „Tworzenie innowacyjnej Europy” ze stycznia 2006 r. (4). W sprawozdaniu tym zalecono również zastosowanie modelu platformy technologicznej ARTEMIS, w którym w sposób harmonijny i synchroniczny łączy się finansowanie ze źródeł krajowych i wspólnotowych w ramach zdefiniowanej struktury prawnej. Wspólna inicjatywa technologiczna w zakresie systemów wbudowanych powinna doprowadzić do stworzenia trwałego partnerstwa publiczno-prywatnego oraz do zwiększenia i pobudzenia inwestycji prywatnych i publicznych w europejskim sektorze systemów wbudowanych, obejmującego na potrzeby niniejszego rozporządzenia państwa

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007– 2013) (2), zwanego dalej „siódmym programem ramowym”, przewiduje udział Wspólnoty w ustanowieniu długoterminowych partnerstw publiczno-prywatnych w postaci wspólnych inicjatyw technologicznych, które mogą być realizowane przez wspólne przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 171 Traktatu. Wspólne inicjatywy technologiczne wywodzą się z europejskich platform technologicznych utworzonych już w ramach szóstego programu ramowego i obejmują wybrane aspekty badań w danej dziedzinie. Powinny one łączyć inwestycje sektora prywatnego z finansowaniem z europejskich środków publicznych, w tym ze środków pochodzących z siódmego programu ramowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 30 POZ 52 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 38 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (1)

  • Dz. U. L30 - 21 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC

  • Dz. U. L30 - 1 z 20084.2.2008

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.