Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 55

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/843/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne stanowisko 2007/734/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

Data ogłoszenia:2008-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 55

11.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/55

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/843/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne stanowisko 2007/734/WPZiB ograniczających wobec Uzbekistanu w sprawie środków

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

embargo na broń nałożone na mocy wspólnego stano­ wiska 2007/734/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Obowiązywanie wspólnego stanowiska 2007/734/WPZiB przedłuża się do dnia 13 listopada 2009 r. Artykuł 2 Uchyla się art. 3 i 4, a także załącznik II do wspólnego stano­ wiska 2007/734/WPZiB. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne w dniu jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

W dniu 13 listopada 2007 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2007/734/WPZiB w sprawie środków ogra­ niczających wobec Uzbekistanu (1). W konkluzjach z dnia 13 października 2008 r. Rada z zadowoleniem przyjęła postępy dokonane przez Uzbe­ kistan przez ostatni rok w zakresie poszanowania prawo­ rządności i ochrony praw człowieka. Zachęciła Uzbe­ kistan do poczynienia dalszych postępów w zakresie praw człowieka, demokratyzacji i praworządności i z zadowoleniem przyjęła zobowiązanie Uzbekistanu do prac z Unią Europejską nad szeregiem kwestii dotyczą­ cych praw człowieka. W tym kontekście Rada podjęła decyzję o nieodnawianiu zakazów pobytu, które miały zastosowanie do niektórych osób wymienionych we wspólnym stanowisku 2007/734/WPZiB. Rada nadal jest jednak zaniepokojona sytuacją w Uzbekistanie w zakresie praw człowieka w niektórych dziedzinach i nalega, by władze tego kraju w pełni wywiązały się z międzynarodowych zobo­ wiązań podjętych w tym względzie. W tym kontekście, Rada uzgodniła, że należy przedłużyć o 12 miesięcy

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 listopada 2008 r. W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 295 z 14.11.2007, s. 34.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 300 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 56 z 200811.11.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/844/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L300 - 46 z 200811.11.2008

  Decyzja Rady 2008/842/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik III i IV do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L300 - 42 z 200811.11.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej

 • Dz. U. L300 - 36 z 200811.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6631)

 • Dz. U. L300 - 34 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze IIIa oraz wodach terytorialnych WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L300 - 32 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa oraz b przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L300 - 31 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1112/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2006 w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L300 - 29 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1111/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 1 z 200811.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1110/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L300 - 0 z 200811.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.