Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 301 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 14/07 (ex NN 15/07) udzielonej przez Włochy na rzecz NGP/SIMPE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3528) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 301 POZ 14

Strona 1 z 10
L 301/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 14/07 (ex NN 15/07) udzielonej przez Włochy na rzecz NGP/SIMPE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3528)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/848/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Pismem z dnia 10 maja 2007 r. Komisja poinformowała Włochy o decyzji o wszczęciu postępowania na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu w sprawie przedmiotowych środków pomocy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(4)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ustęp 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami i biorąc pod uwagę otrzymane odpowiedzi,

(5)

Pismem z dnia 16 lipca 2007 r. Włochy przedstawiły swoje uwagi dotyczące ww. postępowania. Dnia 25 października 2007 r. Komisja wezwała do przedsta­ wienia informacji uzupełniających, na co Włochy odpo­ wiedziały pismem z dnia 23 listopada 2007 r. Dnia 13 grudnia 2007 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli włoskich władz ze służbami Komisji. Pismem z dnia 8 lutego 2008 r. Komisja wezwała do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień, na co Włochy odpowiedziały pismem z dnia 25 lutego 2008 r. Dnia 22 maja 2008 r. Włochy przesłały pocztą elektroniczną dodat­ kowe ostateczne uwagi.

a także mając na uwadze, co następuje:

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedsta­ wienia swoich uwag.

1. PROCEDURA

(1)

(6)

Dnia 14 lipca 2006 r. Włochy zgłosiły zamiar udzielenia pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstwa NGP S.p.A („NGP”). Brakujące załączniki zostały przesłane pismem z dnia 28 lipca 2006 r. Komisja wcześniej otrzymała trzy skargi, według których pomoc, jaką Włochy zamierzały przyznać na rzecz NGP, miała mieć wpływ na wspólny rynek włókien syntetycznych.

(7)

Komisja otrzymała odnośne uwagi od zainteresowanych stron. Przekazała je Włochom, dając możliwość skomen­ towania ich i otrzymała odnośne komentarze pismem z dnia 21 września 2007 r.

2. OPIS ŚRODKÓW POMOCY 2.1. Beneficjent W zgłoszeniu podano, że beneficjentem pomocy jest NGP – przedsiębiorstwo, mające swoją siedzibę w miejscowości Acerra w regionie Kampania. NGP powstało w lutym 2003 r. w wyniku wydzielenia produkcji poliestrów (procesy polimeryzacji) z działalności przedsiębiorstwa Montefibre, producenta włókiem poliestrowych, mającego siedzibę również w Acerra. Poliestry są półproduktem, stosowanym między innymi do produkcji włókien poliestrowych.

(2)

Dnia 22 sierpnia 2006 r. Komisja wezwała do przedsta­ wienia informacji uzupełniających, które Włochy prze­ słały pismem z dnia 14 grudnia 2006 r. Dnia 12 lutego 2007 r. Komisja wezwała do przedstawienia dodatko­ wych danych, które Włochy przesłały pismem z dnia 7 marca 2007 r. zarejestrowanym dnia 8 marca 2007 r.

(1) Dz.U. C 131 z 13.6.2007, s. 22.

(2) Zob. przypis 1.

12.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/15

(8)

Środki trwałe firmy NGP obejmowały dwa zakłady produkcyjne i jedną elektrociepłownię, kilka zakładów pomocniczych i ośrodek badawczy. W pierwszym zakła­ dzie wytwarzano półprodukt – tereftalan dimetylu (DMT). DMT stanowił surowiec produkcyjny drugiego zakładu produkcyjnego – zakładu polimeryzacji, w której wytwarzano polimer w stanie płynnym do zasi­ lania urządzeń produkcyjnych przedsiębiorstwa Monte­ fibre, albo w stanie stałym w formie granulatu (chip) dla rynku zewnętrznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 301 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 40 z 200812.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 210 z 31.7.2006)

 • Dz. U. L301 - 38 z 200812.11.2008

  Decyzja Rady 2008/852/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sieci punktów kontaktowych służącej zwalczaniu korupcji

 • Dz. U. L301 - 33 z 200812.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dz. U. L301 - 23 z 200812.11.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 15 października 2008 r. w sprawie notyfikacji, terminów i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5925) (1)

 • Dz. U. L301 - 22 z 200812.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. przeznaczonego na działania OIE w dziedzinie identyfikacji i identyfikowalności zwierząt

 • Dz. U. L301 - 13 z 200812.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie kwalifikowalności krajów Azji Środkowej na mocy decyzji 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

 • Dz. U. L301 - 12 z 200812.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L301 - 11 z 200812.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 24 października 2008 r. w sprawie dostosowania diet wypłacanych członkom i zastępcom członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L301 - 8 z 200812.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1075/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L301 - 5 z 200812.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz w odniesieniu do wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L301 - 3 z 200812.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bœuf de Bazas (ChOG), Kainuun rönttönen (ChOG))

 • Dz. U. L301 - 1 z 200812.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.